دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2018 jewel-handled [en] jewel-handled تلفظ 0 رأی
27/01/2018 conversable [en] conversable تلفظ 0 رأی
27/01/2018 rosy-cheeked [en] rosy-cheeked تلفظ 0 رأی
27/01/2018 stripped-down [en] stripped-down تلفظ 0 رأی
27/01/2018 helmeted [en] helmeted تلفظ 0 رأی
27/01/2018 hot-head [en] hot-head تلفظ 0 رأی
27/01/2018 rule-follower [en] rule-follower تلفظ 0 رأی
25/01/2018 TSP [en] TSP تلفظ 1 رأی
25/01/2018 paladin [en] paladin تلفظ 0 رأی
25/01/2018 fluorodeoxyglucose [en] fluorodeoxyglucose تلفظ 0 رأی
25/01/2018 thumb piano [en] thumb piano تلفظ 0 رأی
25/01/2018 unentangle [en] unentangle تلفظ 0 رأی
25/01/2018 Deposit slip [en] Deposit slip تلفظ 0 رأی
23/01/2018 Inverses [en] Inverses تلفظ 0 رأی
23/01/2018 Leapforce [en] Leapforce تلفظ 0 رأی
22/01/2018 redeposit [en] redeposit تلفظ 0 رأی
22/01/2018 separative [en] separative تلفظ 0 رأی
22/01/2018 superimposable [en] superimposable تلفظ 0 رأی
22/01/2018 redate [en] redate تلفظ 0 رأی
22/01/2018 chalkface [en] chalkface تلفظ 0 رأی
22/01/2018 draughtswoman [en] draughtswoman تلفظ 0 رأی
22/01/2018 Estée Lauder [en] Estée Lauder تلفظ 0 رأی
22/01/2018 Thymeleaf [en] Thymeleaf تلفظ 0 رأی
22/01/2018 incomer [en] incomer تلفظ 0 رأی
22/01/2018 morticians [en] morticians تلفظ 0 رأی
22/01/2018 mortared [en] mortared تلفظ 0 رأی
22/01/2018 recut [en] recut تلفظ 0 رأی
22/01/2018 tablemate [en] tablemate تلفظ 0 رأی
22/01/2018 neutralisation [en] neutralisation تلفظ 0 رأی
22/01/2018 hallstand [en] hallstand تلفظ 0 رأی