دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/12/2017 girdler [en] girdler تلفظ 0 رأی
24/12/2017 apocryphally [en] apocryphally تلفظ 0 رأی
24/12/2017 internationalist [en] internationalist تلفظ 0 رأی
24/12/2017 provable [en] provable تلفظ 0 رأی
24/12/2017 portmanteau word [en] portmanteau word تلفظ 1 رأی
23/12/2017 aid climbing [en] aid climbing تلفظ 0 رأی
23/12/2017 dinkum [en] dinkum تلفظ 0 رأی
23/12/2017 whacker [en] whacker تلفظ 0 رأی
23/12/2017 nucleotide excision repair [en] nucleotide excision repair تلفظ 0 رأی
23/12/2017 National Book Award [en] National Book Award تلفظ 0 رأی
23/12/2017 window nook [en] window nook تلفظ 0 رأی
23/12/2017 customer-based [en] customer-based تلفظ 0 رأی
23/12/2017 mismatch repair [en] mismatch repair تلفظ 0 رأی
23/12/2017 backscratch [en] backscratch تلفظ 0 رأی
23/12/2017 Edwin Drood [en] Edwin Drood تلفظ 0 رأی
23/12/2017 diseconomy [en] diseconomy تلفظ 0 رأی
23/12/2017 millenarian [en] millenarian تلفظ 0 رأی
23/12/2017 self-penned [en] self-penned تلفظ 0 رأی
23/12/2017 diameters [en] diameters تلفظ 0 رأی
23/12/2017 sheeny [en] sheeny تلفظ 0 رأی
23/12/2017 catatonically [en] catatonically تلفظ 0 رأی
22/12/2017 Bashkirs [en] Bashkirs تلفظ 0 رأی
22/12/2017 watchable [en] watchable تلفظ 0 رأی
22/12/2017 Plan on [en] Plan on تلفظ 0 رأی
22/12/2017 aide-memoire [en] aide-memoire تلفظ 0 رأی
22/12/2017 all-conquering [en] all-conquering تلفظ 0 رأی
22/12/2017 listenable [en] listenable تلفظ 0 رأی
22/12/2017 gobby [en] gobby تلفظ 0 رأی
22/12/2017 sexologists [en] sexologists تلفظ 0 رأی
22/12/2017 socialist realism [en] socialist realism تلفظ 0 رأی