دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/07/2013 collinearity [en] collinearity تلفظ 0 رأی
16/07/2013 rhombencephalon [en] rhombencephalon تلفظ 0 رأی
16/07/2013 prosencephalon [en] prosencephalon تلفظ 0 رأی
16/07/2013 descriptions [en] descriptions تلفظ 1 رأی
16/07/2013 pull yourself together [en] pull yourself together تلفظ 0 رأی
16/07/2013 staffing [en] staffing تلفظ 0 رأی
16/07/2013 high-heel [en] high-heel تلفظ 0 رأی
16/07/2013 About face [en] About face تلفظ 2 رأی
16/07/2013 Lip salve [en] Lip salve تلفظ 0 رأی
15/07/2013 Marquel [en] Marquel تلفظ 0 رأی
15/07/2013 zealotic [en] zealotic تلفظ 0 رأی
15/07/2013 Cathy Fink [en] Cathy Fink تلفظ 0 رأی
15/07/2013 klatch [en] klatch تلفظ 0 رأی
15/07/2013 lenten [en] lenten تلفظ 0 رأی
15/07/2013 Janet McBride [en] Janet McBride تلفظ 0 رأی
15/07/2013 Evans Fordyce Carlson [en] Evans Fordyce Carlson تلفظ 0 رأی
15/07/2013 highbred [en] highbred تلفظ 0 رأی
15/07/2013 low-born [en] low-born تلفظ 0 رأی
15/07/2013 high-born [en] high-born تلفظ 0 رأی
15/07/2013 prole [en] prole تلفظ 0 رأی
15/07/2013 well-born [en] well-born تلفظ 0 رأی
15/07/2013 signaling [en] signaling تلفظ 1 رأی
15/07/2013 Lounging [en] Lounging تلفظ 0 رأی
15/07/2013 P!nk [en] P!nk تلفظ 0 رأی
15/07/2013 thiazolidinediones [en] thiazolidinediones تلفظ 0 رأی
15/07/2013 chairlift [en] chairlift تلفظ 0 رأی
15/07/2013 formula [en] formula تلفظ 2 رأی
15/07/2013 Peter Cheyney [en] Peter Cheyney تلفظ 0 رأی
15/07/2013 Mickey Spillane [en] Mickey Spillane تلفظ 1 رأی
15/07/2013 damnably [en] damnably تلفظ 0 رأی