دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/01/2010 imprimerie [fr] imprimerie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 balayage [fr] balayage تلفظ 0 رأی
20/01/2010 tourelle [fr] tourelle تلفظ 0 رأی
28/11/2009 Longwy [fr] Longwy تلفظ 0 رأی
28/11/2009 Bataille d'Eylau [fr] Bataille d'Eylau تلفظ 0 رأی
28/10/2009 alchimiste [fr] alchimiste تلفظ 0 رأی
28/10/2009 alarme incendie [fr] alarme incendie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2009 aller simple [fr] aller simple تلفظ 0 رأی
28/10/2009 alliage [fr] alliage تلفظ 0 رأی
28/10/2009 allocation [fr] allocation تلفظ 1 رأی
28/10/2009 vous eûtes promis [fr] vous eûtes promis تلفظ 0 رأی
28/10/2009 aliment [fr] aliment تلفظ 4 رأی
28/10/2009 alimentation [fr] alimentation تلفظ 1 رأی
28/10/2009 altimètre [fr] altimètre تلفظ 0 رأی
28/10/2009 alunissage [fr] alunissage تلفظ 0 رأی
28/10/2009 Où vis-tu? [fr] Où vis-tu? تلفظ 0 رأی
28/10/2009 mélanger [fr] mélanger تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/10/2009 déglacer [fr] déglacer تلفظ 0 رأی
28/10/2009 dit correctement [fr] dit correctement تلفظ 0 رأی
28/10/2009 j' apporterai [fr] j' apporterai تلفظ 0 رأی
28/10/2009 j' apportais [fr] j' apportais تلفظ 0 رأی
28/10/2009 La rivière [fr] La rivière تلفظ 0 رأی
28/10/2009 Pithiviers [fr] Pithiviers تلفظ 0 رأی
28/10/2009 légèreté [fr] légèreté تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2009 musee d'orsay [fr] musee d'orsay تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2009 éveillé [fr] éveillé تلفظ 0 رأی
28/10/2009 endormi [fr] endormi تلفظ 0 رأی
28/10/2009 artois [fr] artois تلفظ 0 رأی
28/10/2009 de la bière [fr] de la bière تلفظ 0 رأی
28/10/2009 Tenez [fr] Tenez تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ