دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/02/2016 oroat [sv] oroat تلفظ 0 رأی
04/02/2016 gifta [sv] gifta تلفظ 0 رأی
04/02/2016 lägga manken till [sv] lägga manken till تلفظ 0 رأی
04/02/2016 i framkant [sv] i framkant تلفظ 0 رأی
09/06/2015 vitsippa [sv] vitsippa تلفظ 0 رأی
09/06/2015 decilitermått [sv] decilitermått تلفظ 0 رأی
09/06/2015 järnvägskorsning [sv] järnvägskorsning تلفظ 0 رأی
09/06/2015 Forskarbacken [sv] Forskarbacken تلفظ 0 رأی
09/06/2015 förstå sig på [sv] förstå sig på تلفظ 0 رأی
04/03/2014 lugnet före stormen [sv] lugnet före stormen تلفظ 0 رأی
18/09/2013 överanstränga [sv] överanstränga تلفظ 0 رأی
18/09/2013 skyskrapan [sv] skyskrapan تلفظ 0 رأی
18/09/2013 landmärkena [sv] landmärkena تلفظ 0 رأی
18/09/2013 konstruktioner [sv] konstruktioner تلفظ 0 رأی
18/09/2013 beställning [sv] beställning تلفظ 0 رأی
18/09/2013 beträffa [sv] beträffa تلفظ 0 رأی
18/09/2013 betydlig [sv] betydlig تلفظ 0 رأی
18/09/2013 bifoga [sv] bifoga تلفظ 1 رأی
18/09/2013 bjudning [sv] bjudning تلفظ 0 رأی
18/09/2013 blodprov [sv] blodprov تلفظ 0 رأی
18/09/2013 blodtryck [sv] blodtryck تلفظ 0 رأی
18/09/2013 blygsamhet [sv] blygsamhet تلفظ 0 رأی
18/09/2013 bordtennis [sv] bordtennis تلفظ 0 رأی
18/09/2013 brutalitet [sv] brutalitet تلفظ 0 رأی
18/09/2013 bränsle [sv] bränsle تلفظ 0 رأی
18/09/2013 Deklaration [sv] Deklaration تلفظ 0 رأی
18/09/2013 mjölksort [sv] mjölksort تلفظ 0 رأی
18/09/2013 hittades [sv] hittades تلفظ 1 رأی
18/09/2013 äpplena [sv] äpplena تلفظ 0 رأی
18/09/2013 sveamål [sv] sveamål تلفظ 0 رأی