دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/03/2011 naši [sl] naši تلفظ 0 رأی
21/03/2011 naše [sl] naše تلفظ 0 رأی
21/03/2011 donos [sl] donos تلفظ 0 رأی
21/03/2011 bilo [sl] bilo تلفظ 0 رأی
21/03/2011 fotonapetostni [sl] fotonapetostni تلفظ 0 رأی
21/03/2011 enosmerno [sl] enosmerno تلفظ 0 رأی
21/03/2011 dokazano [sl] dokazano تلفظ 0 رأی
21/03/2011 pod [sl] pod تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Ob [sl] Ob تلفظ 0 رأی
21/03/2011 nebo [sl] nebo تلفظ 0 رأی
21/03/2011 membrana [sl] membrana تلفظ 0 رأی
21/03/2011 med [sl] med تلفظ 0 رأی
21/03/2011 kjer [sl] kjer تلفظ 0 رأی
21/03/2011 grlo [sl] grlo تلفظ 0 رأی
21/03/2011 cev [sl] cev تلفظ 0 رأی
21/03/2011 podlaga [sl] podlaga تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Notranja [sl] Notranja تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Navzdol [sl] Navzdol تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Naloga [sl] Naloga تلفظ 0 رأی
21/03/2011 krožno [sl] krožno تلفظ 0 رأی
21/03/2011 križišče [sl] križišče تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Hkrati [sl] Hkrati تلفظ 0 رأی
21/03/2011 omrežje [sl] omrežje تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Podjetje [sl] Podjetje تلفظ 0 رأی
21/03/2011 prvo [sl] prvo تلفظ 0 رأی
21/03/2011 skoraj [sl] skoraj تلفظ 0 رأی
16/03/2011 Sončne [sl] Sončne تلفظ 0 رأی
16/03/2011 sončnih [sl] sončnih تلفظ 0 رأی
16/03/2011 sončno [sl] sončno تلفظ 0 رأی
16/03/2011 svetlobe [sl] svetlobe تلفظ 0 رأی