دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/06/2012 sekretær [da] sekretær تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/06/2012 myldretid [da] myldretid تلفظ 0 رأی
21/06/2012 spejle [da] spejle تلفظ 0 رأی
21/06/2012 [da] rå تلفظ 0 رأی
21/06/2012 foruden [da] foruden تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/06/2012 skildring [da] skildring تلفظ 0 رأی
21/06/2012 personlig [da] personlig تلفظ 1 رأی
21/06/2012 besøgstid [da] besøgstid تلفظ 0 رأی
21/06/2012 jalousi [da] jalousi تلفظ 0 رأی