دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/06/2016 les choses [fr] les choses تلفظ 0 رأی
12/06/2016 les carottes [fr] les carottes تلفظ 0 رأی
16/02/2015 saint sacrifice [fr] saint sacrifice تلفظ -1 رأی
16/02/2015 un vêtement gitane [fr] un vêtement gitane تلفظ -1 رأی
16/02/2015 les maisons [fr] les maisons تلفظ -1 رأی
12/04/2014 grand plié [fr] grand plié تلفظ 0 رأی
29/11/2013 commandées [fr] commandées تلفظ 0 رأی
29/11/2013 rouvrent [fr] rouvrent تلفظ 0 رأی
29/11/2013 grégorien [fr] grégorien تلفظ 0 رأی
23/05/2009 roig [ca] roig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/05/2009 du Languedoc-Roussillon [fr] du Languedoc-Roussillon تلفظ 0 رأی
23/05/2009 je choisis les vins [fr] je choisis les vins تلفظ 0 رأی
23/05/2009 gastar [es] gastar تلفظ -1 رأی
23/05/2009 Gascogne [fr] Gascogne تلفظ 0 رأی
23/05/2009 le pays [fr] le pays تلفظ 0 رأی
23/05/2009 croquette [fr] croquette تلفظ 0 رأی
23/05/2009 j'ai été [fr] j'ai été تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2009 champagne [fr] champagne تلفظ 0 رأی
03/05/2009 vietnamien [fr] vietnamien تلفظ 0 رأی
03/05/2009 onu [fr] onu تلفظ 0 رأی
03/05/2009 international [fr] international تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2009 adepte [fr] adepte تلفظ 0 رأی
03/05/2009 conduit [fr] conduit تلفظ 2 رأی
03/05/2009 complètement [fr] complètement تلفظ 0 رأی
03/05/2009 conservatoire [fr] conservatoire تلفظ 0 رأی
03/05/2009 croupier [fr] croupier تلفظ 0 رأی
03/05/2009 chic [fr] chic تلفظ 0 رأی
03/05/2009 tout [fr] tout تلفظ -1 رأی
03/05/2009 fiche [fr] fiche تلفظ 0 رأی
03/05/2009 boulevard sebastopol [fr] boulevard sebastopol تلفظ 0 رأی