دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2012 Stipendium [sv] Stipendium تلفظ 1 رأی
12/07/2012 fauna [sv] fauna تلفظ 0 رأی
12/07/2012 flora [sv] flora تلفظ 0 رأی
12/07/2012 halvgräs [sv] halvgräs تلفظ 0 رأی
12/07/2012 Berzelius [sv] Berzelius تلفظ 0 رأی
12/07/2012 Järvsö [sv] Järvsö تلفظ 0 رأی
12/07/2012 nattkräm [sv] nattkräm تلفظ 0 رأی
12/07/2012 vitsord [sv] vitsord تلفظ 0 رأی
12/07/2012 skrot [sv] skrot تلفظ 0 رأی
12/07/2012 borgenär [sv] borgenär تلفظ 0 رأی
12/07/2012 artbestämning [sv] artbestämning تلفظ 0 رأی
12/07/2012 prisge [sv] prisge تلفظ 0 رأی
12/07/2012 säv [sv] säv تلفظ 0 رأی
12/07/2012 bottennapp [sv] bottennapp تلفظ 0 رأی
12/07/2012 mothugg [sv] mothugg تلفظ 0 رأی
12/07/2012 nattmössa [sv] nattmössa تلفظ 0 رأی
12/07/2012 stofil [sv] stofil تلفظ 0 رأی
12/07/2012 hänglås [sv] hänglås تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2011 durkslag [sv] durkslag تلفظ 0 رأی
26/06/2011 skött [sv] skött تلفظ 0 رأی
26/06/2011 Textilfabrik [sv] Textilfabrik تلفظ 0 رأی
26/06/2011 sopnedkast [sv] sopnedkast تلفظ 0 رأی
26/06/2011 sparar [sv] sparar تلفظ 0 رأی
26/06/2011 barnkläder [sv] barnkläder تلفظ 0 رأی
26/06/2011 utlåtande [sv] utlåtande تلفظ 0 رأی
26/06/2011 nyckfull [sv] nyckfull تلفظ 0 رأی
26/06/2011 skrikit [sv] skrikit تلفظ 0 رأی
26/06/2011 exporterar [sv] exporterar تلفظ 0 رأی
26/06/2011 adresslapp [sv] adresslapp تلفظ 0 رأی
26/06/2011 importerar [sv] importerar تلفظ 0 رأی