دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/04/2018 self-tanning [en] self-tanning تلفظ 0 رأی
23/04/2018 rummages [en] rummages تلفظ 0 رأی
23/04/2018 overworks [en] overworks تلفظ 1 رأی
23/04/2018 Byzantines [en] Byzantines تلفظ 0 رأی
01/02/2018 Kaiser [en] Kaiser تلفظ 0 رأی
01/02/2018 Puffer [en] Puffer تلفظ 0 رأی
01/02/2018 vampish [en] vampish تلفظ 0 رأی
01/02/2018 galactically [en] galactically تلفظ 0 رأی
01/02/2018 intercollegiate [en] intercollegiate تلفظ 0 رأی
01/02/2018 orange squash [en] orange squash تلفظ 1 رأی
11/01/2018 Fuze tea [en] Fuze tea تلفظ 0 رأی
11/01/2018 Name day [en] Name day تلفظ 0 رأی
09/05/2017 irrelevantly [en] irrelevantly تلفظ 0 رأی
10/07/2016 The Great Leap [en] The Great Leap تلفظ 0 رأی
10/07/2016 off-center [en] off-center تلفظ 1 رأی
06/02/2016 Rupert Graves [en] Rupert Graves تلفظ 1 رأی
06/02/2016 buyer's remorse [en] buyer's remorse تلفظ 1 رأی
06/02/2016 six of one and half a dozen of the other [en] six of one and half a dozen of the other تلفظ 0 رأی
02/11/2012 Wendy Darling [en] Wendy Darling تلفظ 0 رأی
02/11/2012 countrymen [en] countrymen تلفظ 0 رأی
13/06/2011 kitty [en] kitty تلفظ 0 رأی
13/06/2011 bowing [en] bowing تلفظ 0 رأی
13/06/2011 banana [en] banana تلفظ 1 رأی
13/06/2011 falcon [en] falcon تلفظ 1 رأی
13/06/2011 rabies [en] rabies تلفظ 0 رأی
13/06/2011 clincher [en] clincher تلفظ 0 رأی
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] Christopher Marlowe تلفظ 0 رأی
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] San Jacinto (CA) تلفظ 0 رأی
03/06/2011 Davies [en] Davies تلفظ 0 رأی
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] Lupe Fiasco تلفظ 0 رأی