دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/01/2018 Fuze tea [en] Fuze tea تلفظ 0 رأی
11/01/2018 Name day [en] Name day تلفظ 0 رأی
09/05/2017 irrelevantly [en] irrelevantly تلفظ 0 رأی
10/07/2016 The Great Leap [en] The Great Leap تلفظ 0 رأی
10/07/2016 The Holy Mountain [en] The Holy Mountain تلفظ 0 رأی
10/07/2016 Ways to Strength and Beauty [en] Ways to Strength and Beauty تلفظ 0 رأی
10/07/2016 off-center [en] off-center تلفظ 1 رأی
06/02/2016 Rupert Graves [en] Rupert Graves تلفظ 1 رأی
06/02/2016 buyer's remorse [en] buyer's remorse تلفظ 0 رأی
06/02/2016 six of one and half a dozen of the other [en] six of one and half a dozen of the other تلفظ 0 رأی
02/11/2012 Wendy Darling [en] Wendy Darling تلفظ 0 رأی
02/11/2012 countrymen [en] countrymen تلفظ 0 رأی
13/06/2011 kitty [en] kitty تلفظ 0 رأی
13/06/2011 bowing [en] bowing تلفظ 0 رأی
13/06/2011 banana [en] banana تلفظ 1 رأی
13/06/2011 falcon [en] falcon تلفظ 1 رأی
13/06/2011 rabies [en] rabies تلفظ 0 رأی
13/06/2011 clincher [en] clincher تلفظ 0 رأی
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] Christopher Marlowe تلفظ 0 رأی
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] San Jacinto (CA) تلفظ 0 رأی
03/06/2011 Davies [en] Davies تلفظ 0 رأی
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] Lupe Fiasco تلفظ 0 رأی
19/05/2011 cytotoxicity [en] cytotoxicity تلفظ 0 رأی
19/05/2011 汤包 [zh] 汤包 تلفظ 0 رأی
19/05/2011 面茶 [zh] 面茶 تلفظ 0 رأی
19/05/2011 金瓜 [zh] 金瓜 تلفظ 0 رأی
19/05/2011 小笼包 [zh] 小笼包 تلفظ 0 رأی
19/05/2011 不才 [zh] 不才 تلفظ 0 رأی
19/05/2011 地瓜 [zh] 地瓜 تلفظ 0 رأی
19/05/2011 plagues [en] plagues تلفظ 0 رأی