کاربر:

slin

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های slin شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/01/2018 Kellerüberschwemmung [de] Kellerüberschwemmung تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Rückstauautomat [de] Rückstauautomat تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Rückstauschäden [de] Rückstauschäden تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Ansetzwinkel [de] Ansetzwinkel تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Aufnahmering [de] Aufnahmering تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Zementauskleidung [de] Zementauskleidung تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Kanalzustandsbild [de] Kanalzustandsbild تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Abwasseraustritt [de] Abwasseraustritt تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Betonrohrwerk [de] Betonrohrwerk تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Materialabplatzung [de] Materialabplatzung تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Nochvorhandensein [de] Nochvorhandensein تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Kanalfotografie [de] Kanalfotografie تلفظ 0 رأی
06/01/2018 Chidher Grün [de] Chidher Grün تلفظ 1 رأی
05/01/2018 Unterschenkelansatz [de] Unterschenkelansatz تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Grundwassernutzung [de] Grundwassernutzung تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Fingerinnenseite [de] Fingerinnenseite تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Drahtmontage [de] Drahtmontage تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Kleinfingerballen [de] Kleinfingerballen تلفظ 0 رأی
05/01/2018 botmäßig [de] botmäßig تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Unterarmansatz [de] Unterarmansatz تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Selinger [de] Selinger تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Handskelett [de] Handskelett تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Läufergemeinde [de] Läufergemeinde تلفظ 0 رأی
05/01/2018 vierteljährlich [de] vierteljährlich تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Schnittverletzungsgefahr [de] Schnittverletzungsgefahr تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Ersatzteilanfrage [de] Ersatzteilanfrage تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Fingerzwischenräume [de] Fingerzwischenräume تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Fingerinnenfläche [de] Fingerinnenfläche تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Hautkrankheitserscheinung [de] Hautkrankheitserscheinung تلفظ 0 رأی
05/01/2018 hominisation [de] hominisation تلفظ 0 رأی