کاربر:

slin

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های slin شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/04/2017 Planung [de] Planung تلفظ 0 رأی
13/04/2017 ihre [de] ihre تلفظ 0 رأی
13/04/2017 nächste [de] nächste تلفظ 0 رأی
13/04/2017 geholfen [de] geholfen تلفظ 0 رأی
13/04/2017 vollständigen [de] vollständigen تلفظ 0 رأی
13/04/2017 Steinhof (Wien) [de] Steinhof (Wien) تلفظ 0 رأی
13/04/2017 Strahlungsatlas [de] Strahlungsatlas تلفظ 0 رأی
13/04/2017 junge [de] junge تلفظ 0 رأی
13/04/2017 jungen [de] jungen تلفظ 0 رأی
13/04/2017 Windgutachten [de] Windgutachten تلفظ 0 رأی
13/04/2017 Kreiszahl [de] Kreiszahl تلفظ 0 رأی
13/04/2017 Particell [de] Particell تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Rentenaufschläge [de] Rentenaufschläge تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Aufschubphase [de] Aufschubphase تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Zentimeters [de] Zentimeters تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Zentimetern [de] Zentimetern تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Einstrahlungsinformation [de] Einstrahlungsinformation تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Strahlungsdatensätze [de] Strahlungsdatensätze تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Diplomvortrag [de] Diplomvortrag تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Langzeitdatenbank [de] Langzeitdatenbank تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Strahlungssumme [de] Strahlungssumme تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Informationsbasen [de] Informationsbasen تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Einstrahlungsdaten [de] Einstrahlungsdaten تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Datengüte [de] Datengüte تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Renditevorteil [de] Renditevorteil تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Satellitendatenauswertung [de] Satellitendatenauswertung تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Stationsdichte [de] Stationsdichte تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Gütemasse [de] Gütemasse تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Boots (Pl.) [de] Boots (Pl.) تلفظ 0 رأی
12/04/2017 Boots (Sg.) [de] Boots (Sg.) تلفظ 0 رأی