دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/05/2015 เซ็กซี่ [th] เซ็กซี่ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 บ่าย [th] บ่าย تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ทั้งที่ [th] ทั้งที่ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ชัก [th] ชัก تلفظ 0 رأی
23/05/2015 นั้นๆ [th] นั้นๆ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 เอก [th] เอก تلفظ 0 رأی
23/05/2015 นิด [th] นิด تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ระดับสูง [th] ระดับสูง تلفظ 0 رأی
23/05/2015 พิการ [th] พิการ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 เด็ด [th] เด็ด تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ธรรมดา [th] ธรรมดา تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ครั้งแรก [th] ครั้งแรก تلفظ 0 رأی
23/05/2015 จิ๋ว [th] จิ๋ว تلفظ 0 رأی
23/05/2015 คุณภาพดี [th] คุณภาพดี تلفظ 0 رأی
23/05/2015 เก่าๆ [th] เก่าๆ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ทางวิชาการ [th] ทางวิชาการ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 นี่แหละ [th] นี่แหละ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 รายเดือน [th] รายเดือน تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ประเสริฐ [th] ประเสริฐ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 สามัญ [th] สามัญ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 อบอุ่น [th] อบอุ่น تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ปลีก [th] ปลีก تلفظ 0 رأی
23/05/2015 สุนทร [th] สุนทร تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ประจำตัว [th] ประจำตัว تلفظ 0 رأی
23/05/2015 เป็นระบบ [th] เป็นระบบ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 แบน [th] แบน تلفظ 0 رأی
23/05/2015 โดด [th] โดด تلفظ 0 رأی
23/05/2015 มีอายุ [th] มีอายุ تلفظ 0 رأی
23/05/2015 โหด [th] โหด تلفظ 0 رأی
23/05/2015 ประยุกต์ [th] ประยุกต์ تلفظ 0 رأی