دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2012 ottaedro [it] ottaedro تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Mazzole [it] Mazzole تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Giuseppe Migneco [it] Giuseppe Migneco تلفظ 0 رأی
10/05/2012 aragonese [it] aragonese تلفظ 0 رأی
10/05/2012 castigliano [it] castigliano تلفظ 0 رأی
10/05/2012 usciata [it] usciata تلفظ 0 رأی
10/05/2012 malabarese [it] malabarese تلفظ 0 رأی
10/05/2012 sinodale [it] sinodale تلفظ 0 رأی
10/05/2012 matteano [it] matteano تلفظ 0 رأی
10/05/2012 giovanneo [it] giovanneo تلفظ 0 رأی
10/05/2012 petrino [it] petrino تلفظ 0 رأی
10/05/2012 paolino [it] paolino تلفظ 0 رأی
10/05/2012 ignaziano [it] ignaziano تلفظ 0 رأی
10/05/2012 muscari [it] muscari تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Pignattara [it] Pignattara تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Licaonia [it] Licaonia تلفظ 0 رأی
10/05/2012 listra [it] listra تلفظ 0 رأی
10/05/2012 sovrannumerario [it] sovrannumerario تلفظ 0 رأی
10/05/2012 milazzese [it] milazzese تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Camaldoli [it] Camaldoli تلفظ 0 رأی
10/05/2012 camaldolese [it] camaldolese تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Cipriano Vagaggini [it] Cipriano Vagaggini تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Giovanni Testori [it] Giovanni Testori تلفظ 0 رأی
10/05/2012 tasso di natalità [it] tasso di natalità تلفظ 0 رأی
10/05/2012 legame ionico [it] legame ionico تلفظ 0 رأی
10/05/2012 nube elettronica [it] nube elettronica تلفظ 0 رأی
10/05/2012 probabiliorismo [it] probabiliorismo تلفظ 0 رأی
10/05/2012 monandria [it] monandria تلفظ 0 رأی
10/05/2012 verina [it] verina تلفظ 0 رأی
10/05/2012 chassidico [it] chassidico تلفظ 0 رأی