دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/07/2012 kirsch [it] kirsch تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Albeins (BZ) [it] Albeins (BZ) تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Aizurro (CO) [it] Aizurro (CO) تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Matichecchia [it] Matichecchia تلفظ 0 رأی
21/07/2012 bignônia [it] bignônia تلفظ 0 رأی
21/07/2012 halibut [it] halibut تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Agnona (VC) [it] Agnona (VC) تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Anfurro (BS) [it] Anfurro (BS) تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Auremo di Sopra [it] Auremo di Sopra تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Acqualunga Badona [it] Acqualunga Badona تلفظ 0 رأی
21/07/2012 rafforzativo [it] rafforzativo تلفظ 0 رأی
21/07/2012 pubblicano [it] pubblicano تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Giupponi [it] Giupponi تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Soreghina [it] Soreghina تلفظ 0 رأی
21/07/2012 cercarla [it] cercarla تلفظ 0 رأی
21/07/2012 intervistate [it] intervistate تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Iacovelli [it] Iacovelli تلفظ 0 رأی
21/07/2012 D'Argenio [it] D'Argenio تلفظ 0 رأی
14/05/2012 chicarelli [it] chicarelli تلفظ 0 رأی
14/05/2012 muscolo ileopsoas [it] muscolo ileopsoas تلفظ 0 رأی
14/05/2012 lazzeruola [it] lazzeruola تلفظ 0 رأی
14/05/2012 xilografia [it] xilografia تلفظ 0 رأی
12/05/2012 acondroplasia [it] acondroplasia تلفظ 0 رأی
12/05/2012 Mazziotti [it] Mazziotti تلفظ 0 رأی
12/05/2012 pantesco [it] pantesco تلفظ 0 رأی
12/05/2012 accuccia [it] accuccia تلفظ 0 رأی
12/05/2012 bombicolo [it] bombicolo تلفظ 0 رأی
12/05/2012 latissimo del dorso [it] latissimo del dorso تلفظ 0 رأی
12/05/2012 torianite [it] torianite تلفظ 0 رأی
12/05/2012 Rosario Livatino [it] Rosario Livatino تلفظ 0 رأی