دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/08/2012 Vivente (PV) [it] Vivente (PV) تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Corgnale [it] Corgnale تلفظ 0 رأی
09/08/2012 sguaina [it] sguaina تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Torlino [it] Torlino تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Britova [it] Britova تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Trebecco [it] Trebecco تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Tribussa [it] Tribussa تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Ustie [it] Ustie تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Valloria Marittima [it] Valloria Marittima تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Varoni [it] Varoni تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Vidiceto [it] Vidiceto تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Vigadore [it] Vigadore تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Voissizza di Comeno [it] Voissizza di Comeno تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Loga di Plezzo [it] Loga di Plezzo تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Giorgio Zancanaro [it] Giorgio Zancanaro تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Moschienizze [it] Moschienizze تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Champoluc [it] Champoluc تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Sambasso [it] Sambasso تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Volzana [it] Volzana تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Zoverallo [it] Zoverallo تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Sandro Biaggio [it] Sandro Biaggio تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Sandro Lorenzo [it] Sandro Lorenzo تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Piercecchi [it] Piercecchi تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Primano [it] Primano تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Crenovizza [it] Crenovizza تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Goriasco [it] Goriasco تلفظ 0 رأی
09/08/2012 Reifemberg [it] Reifemberg تلفظ 0 رأی
09/08/2012 tailleur [it] tailleur تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Caccioppoli [it] Caccioppoli تلفظ 0 رأی
21/07/2012 pomes [it] pomes تلفظ 0 رأی