دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/05/2012 butano [it] butano تلفظ 0 رأی
05/05/2012 annaffiatoio [it] annaffiatoio تلفظ -1 رأی
05/05/2012 dottrineggiare [it] dottrineggiare تلفظ 0 رأی
05/05/2012 fifone [it] fifone تلفظ 0 رأی
05/05/2012 diminuente [it] diminuente تلفظ 0 رأی
05/05/2012 dossografo [it] dossografo تلفظ 0 رأی
05/05/2012 cadenzamento [it] cadenzamento تلفظ 0 رأی
05/05/2012 cigolamento [it] cigolamento تلفظ 0 رأی
05/05/2012 insufflare [it] insufflare تلفظ 0 رأی
05/05/2012 insufflatore [it] insufflatore تلفظ 0 رأی
05/05/2012 librare [it] librare تلفظ 0 رأی
02/05/2012 James Friguglietti [it] James Friguglietti تلفظ 0 رأی
02/05/2012 Celimontana [it] Celimontana تلفظ 0 رأی
02/05/2012 Paolo Porpora [it] Paolo Porpora تلفظ 0 رأی
02/05/2012 Giampaolo [it] Giampaolo تلفظ 0 رأی
02/05/2012 murazzano [it] murazzano تلفظ 0 رأی
02/05/2012 salinaio [it] salinaio تلفظ 0 رأی
02/05/2012 Mergellina [it] Mergellina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/05/2012 prevede [it] prevede تلفظ 0 رأی
02/05/2012 Vomero [it] Vomero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/05/2012 Macchiaioli [it] Macchiaioli تلفظ 0 رأی
02/05/2012 nitrazione [it] nitrazione تلفظ 0 رأی
02/05/2012 nitrificante [it] nitrificante تلفظ 0 رأی
02/05/2012 spaventabile [it] spaventabile تلفظ 0 رأی
02/05/2012 salienza [it] salienza تلفظ 0 رأی
02/05/2012 smanicare [it] smanicare تلفظ 0 رأی
02/05/2012 il Genovesino [it] il Genovesino تلفظ 0 رأی
26/04/2012 cinofile [it] cinofile تلفظ 0 رأی
26/04/2012 nipoti [it] nipoti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/04/2012 vulvaria [it] vulvaria تلفظ 0 رأی