دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/01/2011 נהג מונית [he] נהג מונית تلفظ 0 رأی
30/01/2011 מודד [he] מודד تلفظ 0 رأی
30/01/2011 לוחם שורים [he] לוחם שורים تلفظ 0 رأی
30/01/2011 מתרגם [he] מתרגם تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/01/2011 מוֹכר [he] מוֹכר تلفظ 0 رأی
30/01/2011 וטרינר [he] וטרינר تلفظ 0 رأی
30/01/2011 סנדלר [he] סנדלר تلفظ 0 رأی
30/01/2011 צוק [he] צוק تلفظ 0 رأی
30/01/2011 שונית [he] שונית تلفظ 0 رأی
30/01/2011 זרם [he] זרם تلفظ 0 رأی
30/01/2011 מפרץ [he] מפרץ تلفظ 0 رأی
30/01/2011 תותח [he] תותח تلفظ 0 رأی
30/01/2011 קטרקט [he] קטרקט تلفظ 0 رأی
30/01/2011 טווח [he] טווח تلفظ 0 رأی
30/01/2011 מדבר [he] מדבר تلفظ 0 رأی
30/01/2011 דיונה [he] דיונה تلفظ 0 رأی
30/01/2011 לעבור [he] לעבור تلفظ 0 رأی
30/01/2011 לגונה [he] לגונה تلفظ 0 رأی
30/01/2011 הים [he] הים تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/01/2011 אגם [he] אגם تلفظ 0 رأی
30/01/2011 יער [he] יער تلفظ 0 رأی
30/01/2011 אי [he] אי تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2011 חצי אי [he] חצי אי تلفظ 0 رأی
30/01/2011 נתיב [he] נתיב تلفظ 0 رأی
30/01/2011 ג 'ונגל [he] ג 'ונגל تلفظ 0 رأی
30/01/2011 אזוביון [he] אזוביון تلفظ 0 رأی
30/01/2011 שני [he] שני تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2011 פוקסיה [he] פוקסיה تلفظ 0 رأی
30/01/2011 חלמית [he] חלמית تلفظ 0 رأی
30/01/2011 טורקיז [he] טורקיז تلفظ 0 رأی