دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/12/2009 Питер [ru] Питер تلفظ 0 رأی
30/12/2009 Ургант [ru] Ургант تلفظ 0 رأی
30/12/2009 Шушков [ru] Шушков تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2009 Медведев [ru] Медведев تلفظ -1 رأی
30/12/2009 нацеленный [ru] нацеленный تلفظ 0 رأی
30/12/2009 оборудованием [ru] оборудованием تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2009 киносъемочным [ru] киносъемочным تلفظ 0 رأی
30/12/2009 кратко [ru] кратко تلفظ 0 رأی
30/12/2009 поразила [ru] поразила تلفظ 0 رأی
30/12/2009 шевельнулся [ru] шевельнулся تلفظ 0 رأی
30/12/2009 пропущу [ru] пропущу تلفظ 0 رأی
30/12/2009 толкуешь [ru] толкуешь تلفظ 0 رأی
30/12/2009 малая [ru] малая تلفظ 0 رأی
30/12/2009 короче [ru] короче تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2009 пипец [ru] пипец تلفظ 2 رأی
30/12/2009 жопа [ru] жопа تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2009 какашка [ru] какашка تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
30/12/2009 Знакомьтесь [ru] Знакомьтесь تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2009 выстрел [ru] выстрел تلفظ 0 رأی
30/12/2009 кинофильм [ru] кинофильм تلفظ 0 رأی
30/12/2009 взволнованы [ru] взволнованы تلفظ 0 رأی
30/12/2009 отвалилась [ru] отвалилась تلفظ 0 رأی