دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2009 cimeira [gl] cimeira تلفظ 0 رأی
03/11/2009 cavilar [gl] cavilar تلفظ 0 رأی
03/11/2009 arume [gl] arume تلفظ 0 رأی
03/11/2009 castro [gl] castro تلفظ 0 رأی
03/11/2009 raio [gl] raio تلفظ 0 رأی
03/11/2009 esquecemento [gl] esquecemento تلفظ 0 رأی
03/11/2009 bravún [gl] bravún تلفظ 0 رأی
03/11/2009 vieiro [gl] vieiro تلفظ 0 رأی
03/11/2009 vendima [gl] vendima تلفظ 0 رأی
03/11/2009 bolboreta [gl] bolboreta تلفظ 0 رأی
03/11/2009 crise [gl] crise تلفظ 0 رأی
03/11/2009 furna [gl] furna تلفظ 0 رأی
03/11/2009 adestrador [gl] adestrador تلفظ 0 رأی
03/11/2009 adestradora [gl] adestradora تلفظ 0 رأی
03/11/2009 Reganosa [gl] Reganosa تلفظ 0 رأی
03/11/2009 lucecús [gl] lucecús تلفظ 0 رأی
03/11/2009 bolseira [gl] bolseira تلفظ 0 رأی
03/11/2009 bolseiro [gl] bolseiro تلفظ 0 رأی
03/11/2009 costume [gl] costume تلفظ 0 رأی
03/11/2009 blogueiro [gl] blogueiro تلفظ 0 رأی
03/11/2009 blogue [gl] blogue تلفظ 0 رأی
03/11/2009 chimpín [gl] chimpín تلفظ 0 رأی
03/11/2009 cineclube [gl] cineclube تلفظ 0 رأی
03/11/2009 chisco [gl] chisco تلفظ 0 رأی
03/11/2009 chisqueiro [gl] chisqueiro تلفظ 0 رأی
03/11/2009 brincadeira [gl] brincadeira تلفظ 0 رأی
03/11/2009 xudeu [gl] xudeu تلفظ 0 رأی
03/11/2009 ensino [gl] ensino تلفظ 0 رأی
03/11/2009 fío [gl] fío تلفظ 0 رأی
03/11/2009 ouvir [gl] ouvir تلفظ 0 رأی