دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/12/2013 سفته بازي [fa] سفته بازي تلفظ 0 رأی
10/12/2013 دبران [fa] دبران تلفظ 0 رأی
10/12/2013 رجل الجبار [fa] رجل الجبار تلفظ 0 رأی
10/12/2013 مغنی [fa] مغنی تلفظ 0 رأی
10/12/2013 انزال كردن [fa] انزال كردن تلفظ 0 رأی
10/12/2013 جلق زدن [fa] جلق زدن تلفظ 0 رأی
10/12/2013 جلق [fa] جلق تلفظ 1 رأی
10/12/2013 تنوره دیو [fa] تنوره دیو تلفظ 0 رأی
10/12/2013 عشقبازی [fa] عشقبازی تلفظ 0 رأی
10/12/2013 اقصای [fa] اقصای تلفظ 0 رأی
10/12/2013 معادات [fa] معادات تلفظ 0 رأی
10/12/2013 بت پرستی [fa] بت پرستی تلفظ 0 رأی
10/12/2013 گردابی [fa] گردابی تلفظ 0 رأی
10/12/2013 نعوذ [fa] نعوذ تلفظ 0 رأی
10/12/2013 سجلی [fa] سجلی تلفظ 0 رأی
10/12/2013 ولی قهری [fa] ولی قهری تلفظ 0 رأی
04/12/2013 ابط‌الجوزا [fa] ابط‌الجوزا تلفظ 0 رأی
04/12/2013 مروج الذهب [ar] مروج الذهب تلفظ 0 رأی
04/12/2013 قبل منقل [fa] قبل منقل تلفظ 0 رأی
04/12/2013 بادانسته [fa] بادانسته تلفظ 0 رأی
04/12/2013 مقنفة [fa] مقنفة تلفظ 1 رأی
04/12/2013 حزقیا [fa] حزقیا تلفظ 0 رأی
04/12/2013 بوشاسب [fa] بوشاسب تلفظ 0 رأی
04/12/2013 امیرالجیش [fa] امیرالجیش تلفظ 0 رأی
04/12/2013 مدالست [fa] مدالست تلفظ 0 رأی
04/12/2013 شماس [fa] شماس تلفظ 0 رأی
04/12/2013 زندقه [fa] زندقه تلفظ 0 رأی
04/12/2013 امثل [fa] امثل تلفظ 0 رأی
04/12/2013 ازاله ی بکارت [fa] ازاله ی بکارت تلفظ 0 رأی
04/12/2013 تیول نامه [fa] تیول نامه تلفظ 0 رأی