دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2010 effluvious [en] effluvious تلفظ 0 رأی
30/03/2010 Incalculably [en] Incalculably تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/03/2010 adorning [en] adorning تلفظ 0 رأی
30/03/2010 Son of God [en] Son of God تلفظ 0 رأی
30/03/2010 interferometric [en] interferometric تلفظ 0 رأی
28/03/2010 Weltjugendtag [de] Weltjugendtag تلفظ 0 رأی
28/03/2010 Museum Ludwig [de] Museum Ludwig تلفظ 0 رأی
28/03/2010 schwindlig [de] schwindlig تلفظ 0 رأی
28/03/2010 Wallraf-Richartz-Museum [de] Wallraf-Richartz-Museum تلفظ 0 رأی
28/03/2010 Römisch-Germanisches Museum [de] Römisch-Germanisches Museum تلفظ 0 رأی
28/03/2010 Fritz Schramma [de] Fritz Schramma تلفظ 0 رأی
28/03/2010 Stadtkreis [de] Stadtkreis تلفظ 0 رأی
28/03/2010 tierisch [de] tierisch تلفظ 0 رأی
28/03/2010 Die Wacht am Rhein [de] Die Wacht am Rhein تلفظ 0 رأی
28/03/2010 KölnMesse [de] KölnMesse تلفظ 0 رأی
28/03/2010 kreisfreie Stadt [de] kreisfreie Stadt تلفظ 0 رأی
26/03/2010 Decalogue [en] Decalogue تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/03/2010 photothermolysis [en] photothermolysis تلفظ 0 رأی
26/03/2010 Brieger [de] Brieger تلفظ 0 رأی
26/03/2010 Albertus-Universität Königsberg [de] Albertus-Universität Königsberg تلفظ 0 رأی
26/03/2010 interest rates [en] interest rates تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/03/2010 kocht [de] kocht تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/03/2010 zubereiten [de] zubereiten تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/03/2010 überqueren [de] überqueren تلفظ 1 رأی
26/03/2010 Krankenversicherungskarte [de] Krankenversicherungskarte تلفظ 0 رأی
25/03/2010 gehemmt [de] gehemmt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/03/2010 demütig [de] demütig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/03/2010 catoptrophobia [en] catoptrophobia تلفظ 0 رأی
25/03/2010 Jungmädelbund [de] Jungmädelbund تلفظ 0 رأی
25/03/2010 Klebstoff [de] Klebstoff تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ