دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/06/2011 Shulamith Firestone [en] Shulamith Firestone تلفظ 0 رأی
19/06/2011 Rinderbraten [de] Rinderbraten تلفظ 0 رأی
19/06/2011 Schweinenacken [de] Schweinenacken تلفظ 0 رأی
19/06/2011 Nicola Roberts [en] Nicola Roberts تلفظ 0 رأی
19/06/2011 Raumeindruck [de] Raumeindruck تلفظ 0 رأی
19/06/2011 Treppenhäuser [de] Treppenhäuser تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2011 dahinrumpeln [de] dahinrumpeln تلفظ 0 رأی
19/06/2011 Schallquelle [de] Schallquelle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/04/2010 Detlef Tewes [de] Detlef Tewes تلفظ 0 رأی
25/04/2010 Gasthaus [de] Gasthaus تلفظ 0 رأی
25/04/2010 Heinz Fischer [de] Heinz Fischer تلفظ 0 رأی
25/04/2010 Barbara Rosenkranz [de] Barbara Rosenkranz تلفظ 0 رأی
23/04/2010 Hagenau [de] Hagenau تلفظ 0 رأی
23/04/2010 Schwabe [de] Schwabe تلفظ 0 رأی
20/04/2010 infection [en] infection تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/04/2010 ain't it [en] ain't it تلفظ 0 رأی
20/04/2010 Vulkanasche [de] Vulkanasche تلفظ 0 رأی
20/04/2010 verführt [de] verführt تلفظ 0 رأی
20/04/2010 Tracie Thoms [en] Tracie Thoms تلفظ 0 رأی
20/04/2010 trihalomethane [en] trihalomethane تلفظ 0 رأی
20/04/2010 Charles Moss Duke, Jr. [en] Charles Moss Duke, Jr. تلفظ 0 رأی
20/04/2010 Abraham "Bram" Stoker [en] Abraham "Bram" Stoker تلفظ 0 رأی
20/04/2010 caveola [en] caveola تلفظ 0 رأی
18/04/2010 Hakenkreuzler [de] Hakenkreuzler تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2010 Fantasiestücke [de] Fantasiestücke تلفظ 0 رأی
31/03/2010 Niffenegger [de] Niffenegger تلفظ 0 رأی
31/03/2010 Staffeln [de] Staffeln تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2010 dazulernen [de] dazulernen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2010 Knabberzeug [de] Knabberzeug تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2010 Zwiebeln [de] Zwiebeln تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ