دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/12/2016 fabudi [hu] fabudi تلفظ 0 رأی
29/10/2015 osztalékadó [hu] osztalékadó تلفظ 0 رأی
31/07/2009 rege [hu] rege تلفظ 0 رأی
31/07/2009 rendőrség [hu] rendőrség تلفظ 0 رأی
19/06/2009 vastag [hu] vastag تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 rakéta [hu] rakéta تلفظ 0 رأی
19/06/2009 ördög [hu] ördög تلفظ 0 رأی
19/06/2009 csillagászat [hu] csillagászat تلفظ 0 رأی
19/06/2009 mértan [hu] mértan تلفظ 0 رأی
19/06/2009 biológia [hu] biológia تلفظ 0 رأی
19/06/2009 tudás [hu] tudás تلفظ 0 رأی
19/06/2009 hullám [hu] hullám تلفظ 0 رأی
19/06/2009 kenyér [hu] kenyér تلفظ 0 رأی
19/06/2009 tégla [hu] tégla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 győzelem [hu] győzelem تلفظ 0 رأی
19/06/2009 unalmas [hu] unalmas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 élelem [hu] élelem تلفظ 0 رأی
19/06/2009 élelmiszer [hu] élelmiszer تلفظ 0 رأی
19/06/2009 szálló [hu] szálló تلفظ 0 رأی
19/06/2009 küszöb [hu] küszöb تلفظ 0 رأی
19/06/2009 pályázat [hu] pályázat تلفظ 0 رأی
19/06/2009 pályaudvar [hu] pályaudvar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 vonat [hu] vonat تلفظ 0 رأی
19/06/2009 bor [hu] bor تلفظ 0 رأی
19/06/2009 félsziget [hu] félsziget تلفظ 0 رأی
19/06/2009 festmény [hu] festmény تلفظ 0 رأی
19/06/2009 szobor [hu] szobor تلفظ 0 رأی
19/06/2009 fenék [hu] fenék تلفظ 0 رأی
19/06/2009 matat [hu] matat تلفظ 0 رأی
19/06/2009 roham [hu] roham تلفظ 0 رأی