دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2013 physikalisch [de] physikalisch تلفظ 1 رأی
29/03/2013 Drahtseilakt [de] Drahtseilakt تلفظ 1 رأی
29/03/2013 ingenieurtechnisch [de] ingenieurtechnisch تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Defaultparameterwert [de] Defaultparameterwert تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Objektorientierung [de] Objektorientierung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Kontrollflusssteuerung [de] Kontrollflusssteuerung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Prozessdarstellung [de] Prozessdarstellung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Prozessabschnitt [de] Prozessabschnitt تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Prozessobjekt [de] Prozessobjekt تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Startereignisklasse [de] Startereignisklasse تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Nachrichtenklasse [de] Nachrichtenklasse تلفظ 0 رأی
29/03/2013 leistungsgesteuert [de] leistungsgesteuert تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Auftragnehmerbeziehung [de] Auftragnehmerbeziehung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Auftraggeberbeziehung [de] Auftraggeberbeziehung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Entscheidungskompetenz [de] Entscheidungskompetenz تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Integrationsdiskussion [de] Integrationsdiskussion تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Berichtssymboltyp [de] Berichtssymboltyp تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Parametersymbolwert [de] Parametersymbolwert تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Datenbankinhalt [de] Datenbankinhalt تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Gültigkeitsraum [de] Gültigkeitsraum تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Erkennungsleistung [de] Erkennungsleistung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Ressourcenbelastung [de] Ressourcenbelastung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Energiemonitoring [de] Energiemonitoring تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Klimaanwendung [de] Klimaanwendung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 feldbusunabhängig [de] feldbusunabhängig تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Gebäudesteuerung [de] Gebäudesteuerung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Entwurfsgrundlage [de] Entwurfsgrundlage تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Berichtssymbol [de] Berichtssymbol تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Webanwendung [de] Webanwendung تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Datensparsamkeit [de] Datensparsamkeit تلفظ 0 رأی