دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/03/2010 zweiundzwanzigste [de] zweiundzwanzigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 dreiundzwanzigste [de] dreiundzwanzigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 vierundzwanzigste [de] vierundzwanzigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 fünfundzwanzigste [de] fünfundzwanzigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 sechsundzwanzigste [de] sechsundzwanzigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 siebenundzwanzigste [de] siebenundzwanzigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 Gläserne Kette [de] Gläserne Kette تلفظ 0 رأی
09/03/2010 frühlicht [de] frühlicht تلفظ 0 رأی
09/03/2010 volkhaus [de] volkhaus تلفظ 0 رأی
09/03/2010 achtundzwanzigste [de] achtundzwanzigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 neunundzwanzigste [de] neunundzwanzigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 dreißigste [de] dreißigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 einunddreißigste [de] einunddreißigste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 Trachtenberg-Schnellrechenmethode [de] Trachtenberg-Schnellrechenmethode تلفظ 0 رأی
09/03/2010 Trachtenberg [de] Trachtenberg تلفظ 0 رأی
09/03/2010 Roland vom Hochplateau [de] Roland vom Hochplateau تلفظ 0 رأی
09/03/2010 Erkenntnislehre [de] Erkenntnislehre تلفظ 0 رأی
09/03/2010 Erkenntnistheorie [de] Erkenntnistheorie تلفظ 0 رأی
09/03/2010 Vernunftkritik [de] Vernunftkritik تلفظ 0 رأی
09/03/2010 Wandale [de] Wandale تلفظ 0 رأی
09/03/2010 ausgegangen [de] ausgegangen تلفظ 0 رأی
09/03/2010 hätten [de] hätten تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2010 germanisch [de] germanisch تلفظ 0 رأی
08/03/2010 sechste [de] sechste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2010 siebte [de] siebte تلفظ 0 رأی
08/03/2010 neunte [de] neunte تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
08/03/2010 zehnte [de] zehnte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2010 elfte [de] elfte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2010 zwölfte [de] zwölfte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2010 dreizehnte [de] dreizehnte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ