دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/03/2010 Reichsmark [de] Reichsmark تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Schwerbelastungskörper [de] Schwerbelastungskörper تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Garderobenständer [de] Garderobenständer تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Conan, der Barbar [de] Conan, der Barbar تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Carl Benz [de] Carl Benz تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Regisseurin [de] Regisseurin تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Konzeptalbum [de] Konzeptalbum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 geklagt [de] geklagt تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 unkontrollierter [de] unkontrollierter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 ständiges [de] ständiges تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 zerfaserten [de] zerfaserten تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 Denkstruktur [de] Denkstruktur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 Dostojewski [de] Dostojewski تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Musikalbums [de] Musikalbums تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 langendorff [de] langendorff تلفظ 0 رأی
12/03/2010 erschwere [de] erschwere تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 Sankt-Johannis-Kirche [de] Sankt-Johannis-Kirche تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2010 urigen [de] urigen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 Altbierbowle mit Erdbeeren [de] Altbierbowle mit Erdbeeren تلفظ 0 رأی
10/03/2010 Hustensaft [de] Hustensaft تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 hustend [de] hustend تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 gegessen [de] gegessen تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 Klavierspielerin [de] Klavierspielerin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 magst [de] magst تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 liebst [de] liebst تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 Hans Geiger [de] Hans Geiger تلفظ 0 رأی
10/03/2010 Äh [de] Äh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 Sprüche [de] Sprüche تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 revolutionäre [de] revolutionäre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 Georg-August-Universität [de] Georg-August-Universität تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ