دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/03/2010 seniorenpass [de] seniorenpass تلفظ 0 رأی
20/03/2010 seniorenpässe [de] seniorenpässe تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Verkaufsleiterin [de] Verkaufsleiterin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Verkaufsleiterinnen [de] Verkaufsleiterinnen تلفظ 0 رأی
20/03/2010 wasserspiel [de] wasserspiel تلفظ 0 رأی
20/03/2010 wasserspiele [de] wasserspiele تلفظ 0 رأی
20/03/2010 wissenschaften [de] wissenschaften تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Reichsgraf [de] Reichsgraf تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Apothekerin [de] Apothekerin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Architektin [de] Architektin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Bäckerin [de] Bäckerin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 briefträgerin [de] briefträgerin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 elektriker [de] elektriker تلفظ 0 رأی
20/03/2010 elektrikerin [de] elektrikerin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 metzgerin [de] metzgerin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 fleischerin [de] fleischerin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 fotografin [de] fotografin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 geschäftsfrau [de] geschäftsfrau تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 informatiker [de] informatiker تلفظ 0 رأی
20/03/2010 informatikerin [de] informatikerin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 ingenieurin [de] ingenieurin تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 Krankenpfleger [de] Krankenpfleger تلفظ 0 رأی
20/03/2010 malerin [de] malerin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Musikerin [de] Musikerin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Polizistin [de] Polizistin تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Monitore [de] Monitore تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 Ewigkeit [de] Ewigkeit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 Nikolaus Lenau [de] Nikolaus Lenau تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Haustier [de] Haustier تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 Celsius [de] Celsius تلفظ 2 رأی