دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/10/2010 Beiboot [de] Beiboot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 gekonnt [de] gekonnt تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 heimelig [de] heimelig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 Fallgatter [de] Fallgatter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 abschirmen [de] abschirmen تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 Kratzer [de] Kratzer تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 Vorschlaghammer [de] Vorschlaghammer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/03/2010 Hypothek [de] Hypothek تلفظ 1 رأی
22/03/2010 Souvenirshop [de] Souvenirshop تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/03/2010 Wolkenkratzer [de] Wolkenkratzer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 dämpfe [de] dämpfe تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Eisenbahnfans [de] Eisenbahnfans تلفظ 0 رأی
20/03/2010 großraumabteile [de] großraumabteile تلفظ 0 رأی
20/03/2010 kaiserreich [de] kaiserreich تلفظ 0 رأی
20/03/2010 kaiserreiche [de] kaiserreiche تلفظ 0 رأی
20/03/2010 lokomotiven [de] lokomotiven تلفظ 0 رأی
20/03/2010 spielzeugeisenbahnen [de] spielzeugeisenbahnen تلفظ 0 رأی
20/03/2010 spielzeugzüge [de] spielzeugzüge تلفظ 0 رأی
20/03/2010 steckbriefe [de] steckbriefe تلفظ 0 رأی
20/03/2010 todestage [de] todestage تلفظ 0 رأی
20/03/2010 waggons [de] waggons تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Beerdigung [de] Beerdigung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 ertrunken [de] ertrunken تلفظ 0 رأی
20/03/2010 heimatstädte [de] heimatstädte تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Landweg [de] Landweg تلفظ 0 رأی
20/03/2010 losgefahren [de] losgefahren تلفظ 0 رأی
20/03/2010 luftweg [de] luftweg تلفظ 0 رأی
20/03/2010 maulen [de] maulen تلفظ 0 رأی
20/03/2010 pazifik [de] pazifik تلفظ 0 رأی
20/03/2010 seeweg [de] seeweg تلفظ 0 رأی