دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/03/2018 Verbandstrainer [de] Verbandstrainer تلفظ 0 رأی
22/03/2018 Gästesektor [de] Gästesektor تلفظ 0 رأی
22/03/2018 Buchprüfungsstelle [de] Buchprüfungsstelle تلفظ 0 رأی
22/03/2018 Mindestanforderungen [de] Mindestanforderungen تلفظ 0 رأی
22/03/2018 Auswärtstrikot [de] Auswärtstrikot تلفظ 0 رأی
01/09/2012 Zufügung [de] Zufügung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/09/2012 Schmidberger [de] Schmidberger تلفظ 0 رأی
11/06/2012 Baumart [de] Baumart تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2012 Arbeitsamtsleiterin [de] Arbeitsamtsleiterin تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Katschhof [de] Katschhof تلفظ 0 رأی
10/06/2012 bestuhlt [de] bestuhlt تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Zuschauerplätze [de] Zuschauerplätze تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Tanzeinlage [de] Tanzeinlage تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Tanztruppe [de] Tanztruppe تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Sommermelodie [de] Sommermelodie تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Schmusemann [de] Schmusemann تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Wortkrieg [de] Wortkrieg تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Sekundarbereich [de] Sekundarbereich تلفظ 0 رأی
10/06/2012 nussgroß [de] nussgroß تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Formschwankung [de] Formschwankung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2012 Jahresschwankung [de] Jahresschwankung تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Konjunkturschwankung [de] Konjunkturschwankung تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Währungskorridor [de] Währungskorridor تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Schwankungsgrenze [de] Schwankungsgrenze تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Kursschwankungsklausel [de] Kursschwankungsklausel تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Rübcke [de] Rübcke تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Hohmann [de] Hohmann تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Heubergeraum [de] Heubergeraum تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Röckenhaus [de] Röckenhaus تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Vakuumfluktuation [de] Vakuumfluktuation تلفظ 0 رأی