دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/02/2009 Cachar [es] Cachar تلفظ 0 رأی
04/02/2009 Augusto Pinochet [es] Augusto Pinochet تلفظ 0 رأی
04/02/2009 Santiago de Chile [es] Santiago de Chile تلفظ 0 رأی
04/02/2009 llegado [es] llegado تلفظ 0 رأی
04/02/2009 sobrevivió [es] sobrevivió تلفظ 0 رأی
04/02/2009 impulso [es] impulso تلفظ 0 رأی
04/02/2009 sumergido [es] sumergido تلفظ 0 رأی
04/02/2009 escondidas [es] escondidas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/02/2009 enviaba [es] enviaba تلفظ 0 رأی
04/02/2009 semanales [es] semanales تلفظ 0 رأی
04/02/2009 libras [es] libras تلفظ 0 رأی
04/02/2009 acompañante [es] acompañante تلفظ 0 رأی
04/02/2009 pudo [es] pudo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/02/2009 contemplaciones [es] contemplaciones تلفظ 0 رأی
04/02/2009 echó [es] echó تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/02/2009 ropa [es] ropa تلفظ 1 رأی
04/02/2009 descubrió [es] descubrió تلفظ 0 رأی
04/02/2009 bronca [es] bronca تلفظ 0 رأی
04/02/2009 personalidad [es] personalidad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/02/2009 eligiera [es] eligiera تلفظ 0 رأی
04/02/2009 regalado [es] regalado تلفظ 0 رأی
04/02/2009 recuerdos [es] recuerdos تلفظ 0 رأی
04/02/2009 sólo [es] sólo تلفظ 0 رأی
04/02/2009 veía [es] veía تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/02/2009 carnitina [es] carnitina تلفظ 0 رأی
04/02/2009 preciados [es] preciados تلفظ 0 رأی
04/02/2009 tremendamente [es] tremendamente تلفظ 0 رأی
04/02/2009 rememora [es] rememora تلفظ 0 رأی
04/02/2009 piensa [es] piensa تلفظ 0 رأی
04/02/2009 pocas [es] pocas تلفظ 0 رأی