دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/12/2012 trigésima [es] trigésima تلفظ 0 رأی
15/12/2012 unigénito [es] unigénito تلفظ 0 رأی
15/12/2012 unigénita [es] unigénita تلفظ 0 رأی
15/12/2012 episcopal [es] episcopal تلفظ 0 رأی
15/12/2012 Fabián Ximeno [es] Fabián Ximeno تلفظ 0 رأی
15/12/2012 Ramón Martínez Ocaranza [es] Ramón Martínez Ocaranza تلفظ 0 رأی
15/12/2012 La Movida Madrileña [es] La Movida Madrileña تلفظ 0 رأی
15/12/2012 Kratos [es] Kratos تلفظ 0 رأی
15/12/2012 bendecido [es] bendecido تلفظ 0 رأی
15/12/2012 mitra episcopal [es] mitra episcopal تلفظ 0 رأی
15/12/2012 Aula Magna [es] Aula Magna تلفظ 0 رأی
15/12/2012 resguardado [es] resguardado تلفظ 0 رأی
15/12/2012 certificada [es] certificada تلفظ 0 رأی
15/12/2012 troyana [es] troyana تلفظ 0 رأی
15/12/2012 Ramón del Valle-Inclán [es] Ramón del Valle-Inclán تلفظ 0 رأی
14/12/2012 Caja de Pandora [es] Caja de Pandora تلفظ 0 رأی
14/12/2012 cañaheja [es] cañaheja تلفظ 0 رأی
14/12/2012 selva tropical [es] selva tropical تلفظ 0 رأی
14/12/2012 polifacética [es] polifacética تلفظ 0 رأی
14/12/2012 Guerra de Troya [es] Guerra de Troya تلفظ 0 رأی
14/12/2012 heraldo de armas [es] heraldo de armas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2012 colado [es] colado تلفظ 0 رأی
14/12/2012 colando [es] colando تلفظ 0 رأی