دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/06/2010 ogna [nap] ogna تلفظ 0 رأی
21/06/2010 unghia [it] unghia تلفظ 1 رأی
21/06/2010 auciello [nap] auciello تلفظ 0 رأی
21/06/2010 uccello [it] uccello تلفظ 0 رأی
21/06/2010 truono [nap] truono تلفظ 0 رأی
21/06/2010 tronola [nap] tronola تلفظ 0 رأی
21/06/2010 tuono [it] tuono تلفظ 0 رأی
21/06/2010 torre [it] torre تلفظ 1 رأی
21/06/2010 toro [it] toro تلفظ 1 رأی
21/06/2010 suricillo [nap] suricillo تلفظ 0 رأی
21/06/2010 sorice [nap] sorice تلفظ 0 رأی
21/06/2010 topo [it] topo تلفظ 3 رأی
21/06/2010 titto [nap] titto تلفظ 0 رأی
21/06/2010 tetto [it] tetto تلفظ 1 رأی
21/06/2010 capa [nap] capa تلفظ 0 رأی
21/06/2010 testa [it] testa تلفظ 3 رأی
21/06/2010 Terra [nap] Terra تلفظ 0 رأی
21/06/2010 Terra [it] Terra تلفظ 1 رأی
21/06/2010 tempo [it] tempo تلفظ 0 رأی
21/06/2010 tavula [nap] tavula تلفظ 0 رأی
21/06/2010 tavola [it] tavola تلفظ 2 رأی
21/06/2010 cestunia [nap] cestunia تلفظ 0 رأی
21/06/2010 tartaruga [it] tartaruga تلفظ 1 رأی
10/03/2010 Gennaro [nap] Gennaro تلفظ 0 رأی
10/03/2010 schiattare [nap] schiattare تلفظ 0 رأی
10/03/2010 via [nap] via تلفظ -1 رأی
10/03/2010 stella [nap] stella تلفظ 0 رأی
10/03/2010 scola [nap] scola تلفظ 0 رأی
10/03/2010 scopa [nap] scopa تلفظ 0 رأی
10/03/2010 fajella [nap] fajella تلفظ 0 رأی