دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/08/2013 ацетилування [uk] ацетилування تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ашгабатський [uk] ашгабатський تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ацетиловий [uk] ацетиловий تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ацетил [uk] ацетил تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ацетилнейраміновий [uk] ацетилнейраміновий تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ацтекський [uk] ацтекський تلفظ 0 رأی
02/08/2013 Аюдаг [uk] Аюдаг تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ацетат [uk] ацетат تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ацетилен [uk] ацетилен تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ацетилено-кисневий [uk] ацетилено-кисневий تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ацетатний [uk] ацетатний تلفظ 0 رأی
02/08/2013 аятола [uk] аятола تلفظ 0 رأی
30/04/2013 сплямкати [uk] сплямкати تلفظ 0 رأی
30/04/2013 наганьбити [uk] наганьбити تلفظ 0 رأی
30/04/2013 видзвін [uk] видзвін تلفظ 0 رأی
30/04/2013 шамкати [uk] шамкати تلفظ 0 رأی
30/04/2013 шерхотіти [uk] шерхотіти تلفظ 0 رأی
30/04/2013 шиширхнути [uk] шиширхнути تلفظ 0 رأی
30/04/2013 шорхнути [uk] шорхнути تلفظ 0 رأی
30/04/2013 понамазюкувати [uk] понамазюкувати تلفظ 0 رأی
30/04/2013 вимазюкувати [uk] вимазюкувати تلفظ 0 رأی
30/04/2013 позмазюкувати [uk] позмазюкувати تلفظ 0 رأی
30/04/2013 познервовуватися [uk] познервовуватися تلفظ 0 رأی
30/04/2013 позворушуватися [uk] позворушуватися تلفظ 0 رأی
30/04/2013 познепокоюватися [uk] познепокоюватися تلفظ 0 رأی
30/04/2013 побентежуватися [uk] побентежуватися تلفظ 0 رأی
30/04/2013 понервовуватися [uk] понервовуватися تلفظ 0 رأی
30/04/2013 змазюкувати [uk] змазюкувати تلفظ 0 رأی
30/04/2013 познівечувати [uk] познівечувати تلفظ 0 رأی
30/04/2013 змазюкати [uk] змазюкати تلفظ 0 رأی