دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 serumpun [ms] serumpun تلفظ 0 رأی
24/04/2011 cita-cita [ms] cita-cita تلفظ 0 رأی
24/04/2011 kalut [ms] kalut تلفظ 0 رأی
24/04/2011 sepatu [ms] sepatu تلفظ 0 رأی
24/04/2011 bersetubuh [ms] bersetubuh تلفظ 0 رأی
24/04/2011 punggung [ms] punggung تلفظ 0 رأی
24/04/2011 nafas [ms] nafas تلفظ 0 رأی
24/04/2011 nafsu [ms] nafsu تلفظ 0 رأی
24/04/2011 nisbah [ms] nisbah تلفظ 0 رأی
24/04/2011 nasib [ms] nasib تلفظ 0 رأی
24/04/2011 seringkali [ms] seringkali تلفظ 0 رأی
24/04/2011 padamu [ms] padamu تلفظ 0 رأی
24/04/2011 singgah [ms] singgah تلفظ 0 رأی
24/04/2011 lanjut [ms] lanjut تلفظ 0 رأی
24/04/2011 santun [ms] santun تلفظ 0 رأی
24/04/2011 tempayan [ms] tempayan تلفظ 0 رأی
24/04/2011 tembaga [ms] tembaga تلفظ 0 رأی
24/04/2011 cepu [ms] cepu تلفظ 0 رأی
24/04/2011 penyapu [ms] penyapu تلفظ 0 رأی
24/04/2011 sapu [ms] sapu تلفظ 0 رأی
24/04/2011 kencing [ms] kencing تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Tak adalah [ms] Tak adalah تلفظ 0 رأی
24/04/2011 kereta [ms] kereta تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sedut [ms] Sedut تلفظ 0 رأی
24/04/2011 menyusahkan [ms] menyusahkan تلفظ 0 رأی
24/04/2011 tunjuk [ms] tunjuk تلفظ 0 رأی
24/04/2011 bertunang [ms] bertunang تلفظ 0 رأی
24/04/2011 lagi [ms] lagi تلفظ 0 رأی
24/04/2011 satu [ms] satu تلفظ -1 رأی
24/04/2011 sekarang [ms] sekarang تلفظ 0 رأی