دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/04/2011 sangkakala [ms] sangkakala تلفظ 0 رأی
27/04/2011 pilihanraya [ms] pilihanraya تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Berhala [ms] Berhala تلفظ 0 رأی
27/04/2011 mampu [ms] mampu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bisu [ms] bisu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Kemboja [ms] Kemboja تلفظ 0 رأی
27/04/2011 kampus [ms] kampus تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Jingga [ms] Jingga تلفظ 0 رأی
27/04/2011 perkakasan [ms] perkakasan تلفظ 0 رأی
27/04/2011 makrifat [ms] makrifat تلفظ 0 رأی
27/04/2011 muafakat [ms] muafakat تلفظ 0 رأی
24/04/2011 saputangan [ind] saputangan تلفظ 0 رأی
24/04/2011 tempurung [ms] tempurung تلفظ 0 رأی
24/04/2011 inti [ms] inti تلفظ 0 رأی
24/04/2011 intipati [ms] intipati تلفظ 0 رأی
24/04/2011 intisari [ms] intisari تلفظ 0 رأی
24/04/2011 kerahan [ms] kerahan تلفظ 0 رأی
24/04/2011 sanggup [ms] sanggup تلفظ 0 رأی
24/04/2011 ternak [ms] ternak تلفظ 0 رأی
24/04/2011 tampi [ms] tampi تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Lesung [ms] Lesung تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Tanjung [ms] Tanjung تلفظ 0 رأی
24/04/2011 sangkar [ms] sangkar تلفظ 0 رأی
24/04/2011 permaidani [ms] permaidani تلفظ 0 رأی
24/04/2011 permai [ms] permai تلفظ 0 رأی
24/04/2011 siaran [ms] siaran تلفظ 0 رأی
24/04/2011 sumbing [ms] sumbing تلفظ 0 رأی
24/04/2011 tunjang [ms] tunjang تلفظ 0 رأی
24/04/2011 paksi [ms] paksi تلفظ 0 رأی
24/04/2011 seraya [ms] seraya تلفظ 0 رأی