دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/04/2011 siamang [ms] siamang تلفظ 0 رأی
27/04/2011 rusa [ms] rusa تلفظ 0 رأی
27/04/2011 liwat [ms] liwat تلفظ 0 رأی
27/04/2011 kening [ms] kening تلفظ 0 رأی
27/04/2011 kacamata [ms] kacamata تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bersejarah [ms] bersejarah تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Negaraku [ms] Negaraku تلفظ 0 رأی
27/04/2011 manusiawi [ms] manusiawi تلفظ 0 رأی
27/04/2011 sesat [ms] sesat تلفظ 0 رأی
27/04/2011 barangkali [ms] barangkali تلفظ 0 رأی
27/04/2011 pupus [ms] pupus تلفظ 0 رأی
27/04/2011 celoteh [ms] celoteh تلفظ 0 رأی
27/04/2011 celaru [ms] celaru تلفظ 0 رأی
27/04/2011 mampat [ms] mampat تلفظ 0 رأی
27/04/2011 padat [ms] padat تلفظ 0 رأی
27/04/2011 lelaki [ms] lelaki تلفظ 0 رأی
27/04/2011 kikis [ms] kikis تلفظ 0 رأی
27/04/2011 asal-usul [ms] asal-usul تلفظ 0 رأی
27/04/2011 jantung [ms] jantung تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Penghulu [ms] Penghulu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 wadah [ms] wadah تلفظ 0 رأی
27/04/2011 atap [ms] atap تلفظ 0 رأی
27/04/2011 alas meja [ms] alas meja تلفظ 0 رأی
27/04/2011 makam [ms] makam تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Majalah [ms] Majalah تلفظ 0 رأی
27/04/2011 lembayung [ms] lembayung تلفظ 0 رأی
27/04/2011 pukau [ms] pukau تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bendera [ms] bendera تلفظ 0 رأی
27/04/2011 siku [ms] siku تلفظ 0 رأی
27/04/2011 jari [ms] jari تلفظ 0 رأی