دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/04/2011 gaung [ms] gaung تلفظ 0 رأی
27/04/2011 gulai [ms] gulai تلفظ 0 رأی
27/04/2011 hantu [ms] hantu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 hasil [ms] hasil تلفظ 0 رأی
27/04/2011 hunus [ms] hunus تلفظ 0 رأی
27/04/2011 hukuman [ms] hukuman تلفظ 0 رأی
27/04/2011 hukum [ms] hukum تلفظ 0 رأی
27/04/2011 indah [ms] indah تلفظ 0 رأی
27/04/2011 harungi [ms] harungi تلفظ 0 رأی
27/04/2011 mengada-ngada [ms] mengada-ngada تلفظ 0 رأی
27/04/2011 zina [ms] zina تلفظ 0 رأی
27/04/2011 carut [ms] carut تلفظ 0 رأی
27/04/2011 sempurna [ms] sempurna تلفظ 0 رأی
27/04/2011 kerengga [ms] kerengga تلفظ 0 رأی
27/04/2011 hinggap [ms] hinggap تلفظ 0 رأی
27/04/2011 sanggul [ms] sanggul تلفظ 0 رأی
27/04/2011 lipan [ms] lipan تلفظ 0 رأی
27/04/2011 balut [ms] balut تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bolot [ms] bolot تلفظ 0 رأی
27/04/2011 meja [ms] meja تلفظ 0 رأی
27/04/2011 jendela [ms] jendela تلفظ 0 رأی
27/04/2011 almari [ms] almari تلفظ 0 رأی
27/04/2011 kamar [ms] kamar تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bangku [ms] bangku تلفظ 0 رأی
27/04/2011 pintu [ms] pintu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 kerusi [ms] kerusi تلفظ 0 رأی
27/04/2011 selendang [ms] selendang تلفظ 0 رأی
27/04/2011 seladang [ms] seladang تلفظ 0 رأی
27/04/2011 keldai [ms] keldai تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Pertubuhan [ms] Pertubuhan تلفظ 0 رأی