دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/03/2012 rompak [ms] rompak تلفظ 0 رأی
27/04/2011 banting [ms] banting تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Baris [ms] Baris تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bakawali [ms] bakawali تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bohong [ms] bohong تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bahaya [ms] bahaya تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bulu [ms] bulu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 belanga [ms] belanga تلفظ 0 رأی
27/04/2011 benang [ms] benang تلفظ 0 رأی
27/04/2011 baki [ms] baki تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bacul [ms] bacul تلفظ 0 رأی
27/04/2011 enau [ms] enau تلفظ 0 رأی
27/04/2011 busung [ms] busung تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Cuba [ms] Cuba تلفظ 0 رأی
27/04/2011 dagu [ms] dagu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 dayang [ms] dayang تلفظ 0 رأی
27/04/2011 dapur [ms] dapur تلفظ 0 رأی
27/04/2011 hantaran [ms] hantaran تلفظ 0 رأی
27/04/2011 garang [ms] garang تلفظ 0 رأی
27/04/2011 dalang [ms] dalang تلفظ 0 رأی
27/04/2011 fikir [ms] fikir تلفظ 0 رأی
27/04/2011 guni [ms] guni تلفظ 0 رأی
27/04/2011 gagal [ms] gagal تلفظ 0 رأی
27/04/2011 garu [ms] garu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 guru [ms] guru تلفظ 0 رأی
27/04/2011 gong [ms] gong تلفظ 0 رأی
27/04/2011 gambus [ms] gambus تلفظ 0 رأی
27/04/2011 meletup [ms] meletup تلفظ 0 رأی
27/04/2011 garau [ms] garau تلفظ 0 رأی
27/04/2011 halau [ms] halau تلفظ 0 رأی