دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
27/04/2011 muafakat [ms] muafakat تلفظ 0 رأی
27/04/2011 makrifat [ms] makrifat تلفظ 0 رأی
27/04/2011 perkakasan [ms] perkakasan تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Jingga [ms] Jingga تلفظ 0 رأی
27/04/2011 kampus [ms] kampus تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Kemboja [ms] Kemboja تلفظ 0 رأی
27/04/2011 bisu [ms] bisu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 mampu [ms] mampu تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Berhala [ms] Berhala تلفظ 0 رأی
25/04/2011 berkhatan [ms] berkhatan تلفظ توسط abubakar
25/04/2011 pilihanraya [ms] pilihanraya تلفظ 0 رأی
25/04/2011 siasat [ms] siasat تلفظ توسط abubakar
25/04/2011 payung [ms] payung تلفظ توسط abubakar
25/04/2011 sangkakala [ms] sangkakala تلفظ 0 رأی
25/04/2011 kadang-kala [ms] kadang-kala تلفظ توسط abubakar
25/04/2011 jari [ms] jari تلفظ 0 رأی
25/04/2011 kuku [ms] kuku تلفظ توسط abubakar
25/04/2011 siku [ms] siku تلفظ 0 رأی
25/04/2011 bendera [ms] bendera تلفظ 0 رأی
25/04/2011 pukau [ms] pukau تلفظ 0 رأی
25/04/2011 santau [ms] santau تلفظ توسط abubakar
25/04/2011 kayuh [ms] kayuh تلفظ توسط abubakar
25/04/2011 lembayung [ms] lembayung تلفظ 0 رأی
25/04/2011 detik [ms] detik تلفظ توسط abubakar
25/04/2011 Majalah [ms] Majalah تلفظ 0 رأی
25/04/2011 makam [ms] makam تلفظ 0 رأی
25/04/2011 alas meja [ms] alas meja تلفظ 0 رأی
25/04/2011 atap [ms] atap تلفظ 0 رأی
25/04/2011 wadah [ms] wadah تلفظ 0 رأی
25/04/2011 Penghulu [ms] Penghulu تلفظ 0 رأی