دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/11/2011 quincuagenario [es] quincuagenario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/11/2011 septingentésimo [es] septingentésimo تلفظ 0 رأی
30/11/2011 sexcentésimo [es] sexcentésimo تلفظ 1 رأی
30/11/2011 cuadringentésimo [es] cuadringentésimo تلفظ 0 رأی
30/11/2011 concomitancia [es] concomitancia تلفظ 0 رأی
30/11/2011 jeringa [es] jeringa تلفظ 0 رأی
26/11/2011 xenófoba [es] xenófoba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 gastroenteróloga [es] gastroenteróloga تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gastroenterólogo [es] gastroenterólogo تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ecuatoguineana [es] ecuatoguineana تلفظ 0 رأی
05/11/2011 jerosolimitana [es] jerosolimitana تلفظ 0 رأی
05/11/2011 jerosolimitano [es] jerosolimitano تلفظ 0 رأی
05/11/2011 margariteña [es] margariteña تلفظ 0 رأی
05/11/2011 margariteño [es] margariteño تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dominiquesa [es] dominiquesa تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dominiqués [es] dominiqués تلفظ 0 رأی
05/11/2011 Santalucense [es] Santalucense تلفظ 0 رأی
05/11/2011 trinitense [es] trinitense تلفظ 0 رأی
05/11/2011 jamaiquina [es] jamaiquina تلفظ 0 رأی
05/11/2011 jamaiquino [es] jamaiquino تلفظ 0 رأی
05/11/2011 curazoleña [es] curazoleña تلفظ 0 رأی
05/11/2011 curazoleño [es] curazoleño تلفظ 0 رأی
31/10/2011 superstición [es] superstición تلفظ 0 رأی
31/10/2011 brujería [es] brujería تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2011 béisbol [es] béisbol تلفظ 1 رأی
31/10/2011 caña de azúcar [es] caña de azúcar تلفظ 0 رأی
31/10/2011 excelente [es] excelente تلفظ 1 رأی
31/10/2011 algarabía [es] algarabía تلفظ 0 رأی
31/10/2011 cascarrabias [es] cascarrabias تلفظ 1 رأی
31/10/2011 destello [es] destello تلفظ 0 رأی