دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/09/2017 Rosa de Bayahíbe [es] Rosa de Bayahíbe تلفظ 0 رأی
27/09/2017 fibrado [es] fibrado تلفظ 0 رأی
27/09/2017 viralata [es] viralata تلفظ 0 رأی
16/04/2014 vanilocuencia [es] vanilocuencia تلفظ 2 رأی
16/04/2014 chanchullo [es] chanchullo تلفظ 1 رأی
16/04/2014 impertinencia [es] impertinencia تلفظ 0 رأی
25/02/2014 cocción [es] cocción تلفظ 1 رأی
25/02/2014 alhaja [es] alhaja تلفظ 2 رأی
25/02/2014 trompo [es] trompo تلفظ 1 رأی
25/02/2014 gallareta [es] gallareta تلفظ 1 رأی
25/02/2014 obviamente [es] obviamente تلفظ 0 رأی
25/02/2014 obvio [es] obvio تلفظ 0 رأی
25/02/2014 tambora [es] tambora تلفظ 1 رأی
25/02/2014 omnívoro [es] omnívoro تلفظ 0 رأی
25/02/2014 plancton [es] plancton تلفظ 1 رأی
25/02/2014 Victoria [es] Victoria تلفظ 3 رأی
06/08/2013 Jesús [es] Jesús تلفظ 1 رأی
06/08/2013 abolengo [es] abolengo تلفظ 0 رأی
06/08/2013 Madrid [es] Madrid تلفظ 0 رأی
06/08/2013 exigente [es] exigente تلفظ 0 رأی
13/07/2013 Parque Nacional Nalga de Maco [es] Parque Nacional Nalga de Maco تلفظ 0 رأی
13/07/2013 porque [es] porque تلفظ 0 رأی
13/07/2013 sino [es] sino تلفظ 3 رأی
10/07/2013 payaso [es] payaso تلفظ 1 رأی
10/07/2013 yuca [es] yuca تلفظ 1 رأی
10/07/2013 pollo [es] pollo تلفظ 2 رأی
10/07/2013 batalla [es] batalla تلفظ 1 رأی
10/07/2013 yegua [es] yegua تلفظ 0 رأی
10/07/2013 apoyo [es] apoyo تلفظ 0 رأی
10/07/2013 poyo [es] poyo تلفظ 0 رأی