کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/04/2013 avskaffad [sv] avskaffad تلفظ 0 رأی
28/04/2013 boendeplanering [sv] boendeplanering تلفظ 0 رأی
28/04/2013 mångsidigt [sv] mångsidigt تلفظ 1 رأی
28/04/2013 specialskoleutbildningen [sv] specialskoleutbildningen تلفظ 0 رأی
28/04/2013 medfinansiering [sv] medfinansiering تلفظ 0 رأی
28/04/2013 stödformer [sv] stödformer تلفظ 0 رأی
28/04/2013 behovsbedömning [sv] behovsbedömning تلفظ 0 رأی
28/04/2013 anmärkningsvärda [sv] anmärkningsvärda تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelmonopolet [sv] spelmonopolet تلفظ 0 رأی
28/04/2013 specialskola [sv] specialskola تلفظ 0 رأی
28/04/2013 riksgymnasium [sv] riksgymnasium تلفظ 0 رأی
28/04/2013 socialpolitiken [sv] socialpolitiken تلفظ 0 رأی
28/04/2013 skyddsnätet [sv] skyddsnätet تلفظ 0 رأی
28/04/2013 huvudmän [sv] huvudmän تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelmissbrukaren [sv] spelmissbrukaren تلفظ 0 رأی
28/04/2013 bidragsberoende [sv] bidragsberoende تلفظ 0 رأی
28/04/2013 multifunktionshinder [sv] multifunktionshinder تلفظ 0 رأی
28/04/2013 synskadade [sv] synskadade تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelbranschens [sv] spelbranschens تلفظ 0 رأی
28/04/2013 LSS [sv] LSS تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelträsket [sv] spelträsket تلفظ 0 رأی
28/04/2013 miljardsummor [sv] miljardsummor تلفظ 0 رأی
28/04/2013 vinn [sv] vinn تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelmissbruket [sv] spelmissbruket تلفظ 0 رأی
28/04/2013 erbjuds [sv] erbjuds تلفظ 0 رأی
28/04/2013 skambelagt [sv] skambelagt تلفظ 0 رأی
28/04/2013 medsystrar [sv] medsystrar تلفظ 0 رأی
28/04/2013 missbrukarna [sv] missbrukarna تلفظ 0 رأی
28/04/2013 röststarkare [sv] röststarkare تلفظ 0 رأی
28/04/2013 medbröder [sv] medbröder تلفظ 0 رأی