کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/04/2013 omsorgsgaranti [sv] omsorgsgaranti تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Garantin [sv] Garantin تلفظ 0 رأی
28/04/2013 vardagssysslor [sv] vardagssysslor تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Boenden [sv] Boenden تلفظ 1 رأی
28/04/2013 byggda [sv] byggda تلفظ 0 رأی
28/04/2013 biståndsbedömda [sv] biståndsbedömda تلفظ 0 رأی
28/04/2013 seniorboenden [sv] seniorboenden تلفظ 0 رأی
28/04/2013 restaurangservice [sv] restaurangservice تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelberoende [sv] spelberoende تلفظ 0 رأی
28/04/2013 hjälpmedelsgaranti [sv] hjälpmedelsgaranti تلفظ 0 رأی
28/04/2013 beaktar [sv] beaktar تلفظ 0 رأی
28/04/2013 lönebidrag [sv] lönebidrag تلفظ 0 رأی
28/04/2013 avskaffad [sv] avskaffad تلفظ 0 رأی
28/04/2013 boendeplanering [sv] boendeplanering تلفظ 0 رأی
28/04/2013 mångsidigt [sv] mångsidigt تلفظ 1 رأی
28/04/2013 specialskoleutbildningen [sv] specialskoleutbildningen تلفظ 0 رأی
28/04/2013 medfinansiering [sv] medfinansiering تلفظ 0 رأی
28/04/2013 stödformer [sv] stödformer تلفظ 0 رأی
28/04/2013 behovsbedömning [sv] behovsbedömning تلفظ 0 رأی
28/04/2013 anmärkningsvärda [sv] anmärkningsvärda تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelmonopolet [sv] spelmonopolet تلفظ 0 رأی
28/04/2013 specialskola [sv] specialskola تلفظ 0 رأی
28/04/2013 riksgymnasium [sv] riksgymnasium تلفظ 0 رأی
28/04/2013 socialpolitiken [sv] socialpolitiken تلفظ 0 رأی
28/04/2013 skyddsnätet [sv] skyddsnätet تلفظ 0 رأی
28/04/2013 huvudmän [sv] huvudmän تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelmissbrukaren [sv] spelmissbrukaren تلفظ 0 رأی
28/04/2013 bidragsberoende [sv] bidragsberoende تلفظ 0 رأی
28/04/2013 multifunktionshinder [sv] multifunktionshinder تلفظ 0 رأی
28/04/2013 synskadade [sv] synskadade تلفظ 0 رأی