کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/11/2013 australiensare [sv] australiensare تلفظ 1 رأی
15/09/2013 Rölleka [sv] Rölleka تلفظ 0 رأی
14/09/2013 polacksbacken [sv] polacksbacken تلفظ 0 رأی
14/09/2013 fejsan [sv] fejsan تلفظ 0 رأی
14/09/2013 vidtog [sv] vidtog تلفظ 0 رأی
14/09/2013 hyste [sv] hyste تلفظ 0 رأی
14/09/2013 infekterat [sv] infekterat تلفظ 0 رأی
14/09/2013 ompröva [sv] ompröva تلفظ 0 رأی
14/09/2013 bedrivit [sv] bedrivit تلفظ 0 رأی
14/09/2013 bedrev [sv] bedrev تلفظ 0 رأی
14/09/2013 förskottera [sv] förskottera تلفظ 0 رأی
14/09/2013 återstå [sv] återstå تلفظ 3 رأی
14/09/2013 återstod [sv] återstod تلفظ 0 رأی
14/09/2013 febrilt [sv] febrilt تلفظ 0 رأی
14/09/2013 Fabrikation [sv] Fabrikation تلفظ 0 رأی
14/09/2013 semestrande [sv] semestrande تلفظ 0 رأی
14/09/2013 grejerna [sv] grejerna تلفظ 1 رأی
14/09/2013 världskrig [sv] världskrig تلفظ 0 رأی
14/09/2013 lastbilarna [sv] lastbilarna تلفظ 0 رأی
14/09/2013 greppbräda [sv] greppbräda تلفظ 1 رأی
14/09/2013 styrelseledamöter [sv] styrelseledamöter تلفظ 0 رأی
14/09/2013 hakhållare [sv] hakhållare تلفظ 1 رأی
14/09/2013 nedersadel [sv] nedersadel تلفظ 1 رأی
14/09/2013 ändknapp [sv] ändknapp تلفظ 1 رأی
10/06/2013 Trappgränd [sv] Trappgränd تلفظ 0 رأی
10/06/2013 hemmakväll [sv] hemmakväll تلفظ 0 رأی
10/06/2013 singeltjej [sv] singeltjej تلفظ 1 رأی
10/06/2013 töntig [sv] töntig تلفظ 0 رأی
10/06/2013 bordsbeställning [sv] bordsbeställning تلفظ 0 رأی
10/06/2013 pekskärmar [sv] pekskärmar تلفظ 0 رأی