دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/11/2013 Warszawapaktens [sv] Warszawapaktens تلفظ 0 رأی
19/11/2013 Natoutvidgningen [sv] Natoutvidgningen تلفظ 0 رأی
19/11/2013 försvarspolitik [sv] försvarspolitik تلفظ 0 رأی
19/11/2013 territoriella [sv] territoriella تلفظ 0 رأی
19/11/2013 säkerhetsstrategi [sv] säkerhetsstrategi تلفظ 0 رأی
19/11/2013 fastställer [sv] fastställer تلفظ 0 رأی
19/11/2013 försvarspolitiken [sv] försvarspolitiken تلفظ 0 رأی
19/11/2013 värdegemenskap [sv] värdegemenskap تلفظ 0 رأی
19/11/2013 ryggraden [sv] ryggraden تلفظ 0 رأی
19/11/2013 transatlantiska [sv] transatlantiska تلفظ 0 رأی
19/11/2013 krishanterare [sv] krishanterare تلفظ 0 رأی
19/11/2013 förrådsställt [sv] förrådsställt تلفظ 0 رأی
19/11/2013 invasionsförsvar [sv] invasionsförsvar تلفظ 0 رأی
19/11/2013 insatsförsvar [sv] insatsförsvar تلفظ 0 رأی
19/11/2013 försvarsmakten [sv] försvarsmakten تلفظ 0 رأی
19/11/2013 materiel [sv] materiel تلفظ 0 رأی
19/11/2013 personalförsörjningen [sv] personalförsörjningen تلفظ 0 رأی
19/11/2013 operativ [sv] operativ تلفظ 0 رأی
19/11/2013 ledstjärnan [sv] ledstjärnan تلفظ 0 رأی
19/11/2013 motsatsförhållande [sv] motsatsförhållande تلفظ 0 رأی
19/11/2013 territorialförsvaret [sv] territorialförsvaret تلفظ 0 رأی
19/11/2013 försvarsmakt [sv] försvarsmakt تلفظ 0 رأی
19/11/2013 omvärldsanalys [sv] omvärldsanalys تلفظ 0 رأی
19/11/2013 underrättelsetjänst [sv] underrättelsetjänst تلفظ 1 رأی
19/11/2013 omställningsarbetet [sv] omställningsarbetet تلفظ 0 رأی
19/11/2013 Julia Sporsén [sv] Julia Sporsén تلفظ 0 رأی
19/11/2013 Thed [sv] Thed تلفظ 0 رأی
19/11/2013 Lis Land [sv] Lis Land تلفظ 0 رأی
19/11/2013 line dance [sv] line dance تلفظ 0 رأی
19/11/2013 mök [sv] mök تلفظ 0 رأی