کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/04/2013 poläraxel [sv] poläraxel تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Adelgunde [sv] Adelgunde تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Karhu-gruppen [sv] Karhu-gruppen تلفظ 0 رأی
03/04/2013 John Gustaf Agelii [sv] John Gustaf Agelii تلفظ 0 رأی
03/04/2013 pivå [sv] pivå تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Hans Olof Jeppsson [sv] Hans Olof Jeppsson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Solveig Andersson [sv] Solveig Andersson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Sune Andersson [sv] Sune Andersson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Stig Sundqvist [sv] Stig Sundqvist تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Karl-Erik Palmér [sv] Karl-Erik Palmér تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Calle Palmér [sv] Calle Palmér تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Bror Mellberg [sv] Bror Mellberg تلفظ 0 رأی
03/04/2013 residy [sv] residy تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Tove Torbiörnsson [sv] Tove Torbiörnsson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Helena Munktell [sv] Helena Munktell تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Per Mårtensson [sv] Per Mårtensson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 böjspricka [sv] böjspricka تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Djurgårdsbrunn [sv] Djurgårdsbrunn تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Dahlstedt [sv] Dahlstedt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2013 Gudrun Sjödén [sv] Gudrun Sjödén تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Olle Adolphson [sv] Olle Adolphson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 pi-dagen [sv] pi-dagen تلفظ 0 رأی
03/04/2013 restterm [sv] restterm تلفظ 0 رأی
03/04/2013 regression [sv] regression تلفظ 0 رأی
03/04/2013 residual [sv] residual تلفظ 0 رأی
03/04/2013 rekursiv [sv] rekursiv تلفظ 0 رأی
03/04/2013 fyrsiding [sv] fyrsiding تلفظ 0 رأی
03/04/2013 pseudoinvers [sv] pseudoinvers تلفظ 0 رأی
03/04/2013 manchuiska [sv] manchuiska تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Manchuriet [sv] Manchuriet تلفظ 0 رأی