کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/04/2013 spelbranschens [sv] spelbranschens تلفظ 0 رأی
28/04/2013 LSS [sv] LSS تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelträsket [sv] spelträsket تلفظ 0 رأی
28/04/2013 miljardsummor [sv] miljardsummor تلفظ 0 رأی
28/04/2013 vinn [sv] vinn تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelmissbruket [sv] spelmissbruket تلفظ 0 رأی
28/04/2013 erbjuds [sv] erbjuds تلفظ 0 رأی
28/04/2013 skambelagt [sv] skambelagt تلفظ 0 رأی
28/04/2013 medsystrar [sv] medsystrar تلفظ 0 رأی
28/04/2013 missbrukarna [sv] missbrukarna تلفظ 0 رأی
28/04/2013 röststarkare [sv] röststarkare تلفظ 0 رأی
28/04/2013 medbröder [sv] medbröder تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelreklam [sv] spelreklam تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Vladislav Savic [sv] Vladislav Savic تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Saima kanal [sv] Saima kanal تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelombud [sv] spelombud تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Skrävlar [sv] Skrävlar تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Hagström [sv] Hagström تلفظ 0 رأی
28/04/2013 influera [sv] influera تلفظ 0 رأی
28/04/2013 omplåstrad [sv] omplåstrad تلفظ 0 رأی
03/04/2013 frälsarn [sv] frälsarn تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Lennaryd [sv] Lennaryd تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Christian von Koenigsegg [sv] Christian von Koenigsegg تلفظ 0 رأی
03/04/2013 otålmodig [sv] otålmodig تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Stjernberg [sv] Stjernberg تلفظ 0 رأی
03/04/2013 permutation [sv] permutation تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Polynom [sv] Polynom تلفظ 0 رأی
03/04/2013 ortsvektor [sv] ortsvektor تلفظ 0 رأی
03/04/2013 fasvinkel [sv] fasvinkel تلفظ 0 رأی
03/04/2013 potensserie [sv] potensserie تلفظ 0 رأی