دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
26/12/2013 råttan [sv] råttan تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 bildäck [sv] bildäck تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 glesbygden [sv] glesbygden تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 varumärken [sv] varumärken تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 genomdriva [sv] genomdriva تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 hävdvunnen [sv] hävdvunnen تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 icke-kristna [sv] icke-kristna تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 etiketterad [sv] etiketterad تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Teister [sv] Teister تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Nokia [sv] Nokia تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Uppsalademokraten [sv] Uppsalademokraten تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 icke-existerande [sv] icke-existerande تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 bevärdigades [sv] bevärdigades تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 glömdes [sv] glömdes تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 logiska [sv] logiska تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 språkbruk [sv] språkbruk تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 icke-existens [sv] icke-existens تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 monokulturellt [sv] monokulturellt تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 monoreligiöst [sv] monoreligiöst تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 etnocentriska [sv] etnocentriska تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 förförståelse [sv] förförståelse تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 kontroversen [sv] kontroversen تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 agnosticism [sv] agnosticism تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 ateism [sv] ateism تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 ateisten [sv] ateisten تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 monoteistiska [sv] monoteistiska تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 polyteistiska [sv] polyteistiska تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 motsäger [sv] motsäger تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 ateister [sv] ateister تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Bloggarkiv [sv] Bloggarkiv تلفظ توسط pernys32