دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
26/12/2013 våldsutövning [sv] våldsutövning تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Nollpointsmetoden [sv] Nollpointsmetoden تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 kortfattade [sv] kortfattade تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 bantningsmetod [sv] bantningsmetod تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 kalorifria [sv] kalorifria تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 oregelbundna [sv] oregelbundna تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 strävsamma [sv] strävsamma تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 sagans [sv] sagans تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 problemlösningsmoral [sv] problemlösningsmoral تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 händelsekedjan [sv] händelsekedjan تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 kärleksfulla [sv] kärleksfulla تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 kärleksfullheten [sv] kärleksfullheten تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Kroppsstraff [sv] Kroppsstraff تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 vardagsmat [sv] vardagsmat تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 berättades [sv] berättades تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 giftes [sv] giftes تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 skrikande [sv] skrikande تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 gungstolen [sv] gungstolen تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 stickning [sv] stickning تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 formulerad [sv] formulerad تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 bondmoran [sv] bondmoran تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 riset [sv] riset تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 slakta [sv] slakta تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 förlängd [sv] förlängd تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Varumärket [sv] Varumärket تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 uppknutna [sv] uppknutna تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 trångt [sv] trångt تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Varutillverkning [sv] Varutillverkning تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 förtroendekapital [sv] förtroendekapital تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 katten [sv] katten تلفظ توسط pernys32