دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
26/12/2013 raserna [sv] raserna تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 ariernas [sv] ariernas تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 rasist [sv] rasist تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 raser [sv] raser تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 rangordnas [sv] rangordnas تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Nazityskland [sv] Nazityskland تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 nys [sv] nys تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 folkgrupper [sv] folkgrupper تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 värdefullaste [sv] värdefullaste تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Arten [sv] Arten تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 rangordnar [sv] rangordnar تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 timbro [sv] timbro تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 enkom [sv] enkom تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Ekonomiekot [sv] Ekonomiekot تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Nobels [sv] Nobels تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 instifta [sv] instifta تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 sponsrade [sv] sponsrade تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 läromedel [sv] läromedel تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 trenden [sv] trenden تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 vänsterideal [sv] vänsterideal تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 sympatisörer [sv] sympatisörer تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 uniform [sv] uniform تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 klädkod [sv] klädkod تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 påtvingad [sv] påtvingad تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 huvudpoäng [sv] huvudpoäng تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 blåmärkena [sv] blåmärkena تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 sjukvårdspersonal [sv] sjukvårdspersonal تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 FN-konventionen [sv] FN-konventionen تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 sedvänjor [sv] sedvänjor تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Högern [sv] Högern تلفظ توسط pernys32