کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
26/12/2013 blodets [sv] blodets تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 kännetecken [sv] kännetecken تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Walther [sv] Walther تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Sommerlath [sv] Sommerlath تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 nazister [sv] nazister تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 demokrater [sv] demokrater تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 kandidater [sv] kandidater تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 tama [sv] tama تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 skadeskjutas [sv] skadeskjutas تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 skadeskjutning [sv] skadeskjutning تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 straffbelagd [sv] straffbelagd تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 rasisten [sv] rasisten تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Silvias [sv] Silvias تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 rasrenhet [sv] rasrenhet تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 människoapor [sv] människoapor تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 försiktighetsprincip [sv] försiktighetsprincip تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 paragrafer [sv] paragrafer تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 hönsfåglar [sv] hönsfåglar تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 djurrätt [sv] djurrätt تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 levandes [sv] levandes تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 glidande [sv] glidande تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 skogarna [sv] skogarna تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 kräldjur [sv] kräldjur تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 ekosystemet [sv] ekosystemet تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 djurskydd [sv] djurskydd تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 djurart [sv] djurart تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 Människoaporna [sv] Människoaporna تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 inspärrade [sv] inspärrade تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 nazistiska [sv] nazistiska تلفظ توسط pernys32
26/12/2013 rasisterna [sv] rasisterna تلفظ توسط pernys32