دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
28/12/2013 dotterbolagets [sv] dotterbolagets تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 ägdes [sv] ägdes تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 köptes [sv] köptes تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 storleksordning [sv] storleksordning تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 posterna [sv] posterna تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 ja-sägare [sv] ja-sägare تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 förutsättningslöst [sv] förutsättningslöst تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 saligare [sv] saligare تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 Allmosan [sv] Allmosan تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 sekulärt [sv] sekulärt تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 scoutrörelsens [sv] scoutrörelsens تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 kollektiviserats [sv] kollektiviserats تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 fläckats [sv] fläckats تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 gammaldags [sv] gammaldags تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 välgörenheten [sv] välgörenheten تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 återupprättar [sv] återupprättar تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 givandet [sv] givandet تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 faddersystem [sv] faddersystem تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 loger [sv] loger تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 förbundets [sv] förbundets تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 lokalavdelningar [sv] lokalavdelningar تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 studiecirklar [sv] studiecirklar تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 chefskurser [sv] chefskurser تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 ackumulerad [sv] ackumulerad تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 humanister [sv] humanister تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 genomsöka [sv] genomsöka تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 psykologiska [sv] psykologiska تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 värderade [sv] värderade تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 bikten [sv] bikten تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 biktar [sv] biktar تلفظ توسط goeranm