کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
28/12/2013 flyghinder [sv] flyghinder تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 Filmkameror [sv] Filmkameror تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 uppkoppling [sv] uppkoppling تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 nätberoende [sv] nätberoende تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 Surfplattan [sv] Surfplattan تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 krångligare [sv] krångligare تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 apparatens [sv] apparatens تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 sessionerna [sv] sessionerna تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 Loggen [sv] Loggen تلفظ توسط pernys32
28/12/2013 id-nummer [sv] id-nummer تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 köparens [sv] köparens تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 konstigare [sv] konstigare تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 kontantkortstelefon [sv] kontantkortstelefon تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 identifieras [sv] identifieras تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 personanknutet [sv] personanknutet تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 låses [sv] låses تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 säkerhetskoden [sv] säkerhetskoden تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 kryptering [sv] kryptering تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 inloggning [sv] inloggning تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 appar [sv] appar تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 uppdateringar [sv] uppdateringar تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 drivrutiner [sv] drivrutiner تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 e-korten [sv] e-korten تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 uppdateras [sv] uppdateras تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 apparaterna [sv] apparaterna تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 identifierar [sv] identifierar تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 skärmstorlek [sv] skärmstorlek تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 tv-vägg [sv] tv-vägg تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 förval [sv] förval تلفظ توسط goeranm
28/12/2013 apparater [sv] apparater تلفظ توسط goeranm